W dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 900

odbędzie się w trybie wideokonferencji

XIX SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Wybór sekretarza sesji.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.   Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

7.   Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2020-2030.

8.   Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.

9.   Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2021.

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcia i przechowywania pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020.

12. Informacja o stanie rolnictwa na terenie powiatu.

13. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń o stanie majątkowym Radnych Powiatu.

14. Informacja Starosty dotycząca oświadczeń o stanie majątkowym Członków Zarządu, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie sesji.

Transmisja Sesji dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie – www.powiatjedrzejow.pl

Przewodniczący Rady

 inż. Marek Mentel