W dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 900
w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
(ul. 11 Listopada 83, sala 9)

odbędzie się
XL SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Wybór sekretarza sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2022-2030.
 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 • Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.
 1. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/241/2022 z dnia 14 marca 2022 r. dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku
 2. Uchwała w sprawie określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
 3. Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021 – 2022.
 5. Informacja o stanie rolnictwa na terenie powiatu.
 6. Informacja o działaniach podejmowanych w 2021 r. przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie na terenie powiatu jędrzejowskiego.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń o stanie majątkowym Radnych Powiatu.
 8. Informacja Starosty dotycząca oświadczeń o stanie majątkowym Członków Zarządu, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
 9. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

  inż. Marek Mentel