W dniu 9 marca 2023 r. o godz. 900w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
(ul. 11 Listopada 83, sala 9) odbędzie się:

XLV SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Wybór sekretarza sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 • Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczania na terenie powiatu w 2022 r.
 • Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu w 2022 r.
 • Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego w powiecie w 2022 r.
 1. Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2022 r.
 2. Informacja o stanie dróg powiatowych i działaniach podjętych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2022 roku.
 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2023-2030.
 4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Jędrzejów.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2024 – 2025.
 9. Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2023 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały X/91/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski.
 11. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat.
 12. Uchwała w sprawie delegowania wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Muzeum przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 13. Uchwała w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, a dotyczących w szczególności przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w latach 2023-2027 na terenie powiatu jędrzejowskiego.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o wzmocnienie praworządności w działaniu organu stanowiącego Powiatu.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na osobę pełniącą obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
 17. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jędrzejowskiego.
 18. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie.
 19. Apel o podjęcie działań w związku z trudną sytuacją w rolnictwie.
 20. Informacja o realizacji planów pracy stałych komisji Rady Powiatu za 2022 rok.
 21. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

   inż. Marek Mentel