W dniu 30 maja 2023 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
(ul. 11 Listopada 83, sala 9) odbędzie się

XLVII SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu za 2022 rok.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym powiatu.
 9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu.
 10. Informacja o stanie zdrowia na terenie powiatu jędrzejowskiego.
 11. Uchwała wyrażająca intencję ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Powiatu Jędrzejowskiego.
 12. Stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
 13. Uchwała w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Jędrzejowskiego oraz nadania jej Statutu stanowiącego podstawę działalności Rady.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2023-2027”.
 15. Uchwała w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Jędrzejowskiego.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego za rok 2022.
 18. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/302/2023 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 19. Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jędrzejowskiego za 2022 r.
 20. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie za 2022 rok.
 21. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Jędrzejowskiego za rok 2022.
 22. Informacja o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.
 23. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

   inż. Marek Mentel