W dniu 31 maja 2021 r. o godz. 900 odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji

XXV SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór sekretarza sesji.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

7.Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu za 2020 rok.

8.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym powiatu.

9.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu.

10.  Informacja o stanie zdrowia na ternie powiatu jędrzejowskiego.

11.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

12.  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego za rok 2020.

13.  Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

14.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jędrzejowskiego.

15.  Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej (starodroże drogi krajowej nr 7) od km 570+165 do km 571+444 i zaliczenia do kategorii drogi gminnej.

16.  Uchwała w sprawie ustalenia nazw oraz przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu jędrzejowskiego.

17.  Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jędrzejowskiego za 2020 r.

18.  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie za 2020 rok.

19.  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Jędrzejowskiego za rok 2020.

20.  Informacja o realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2021 w roku 2020.

21.  Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia na ternie powiatu jędrzejowskiego oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2020 roku.

22.  Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2021 r.

23.  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/163/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jędrzejowskiego.

24.  Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.

25.  Zamknięcie sesji.

Transmisja Sesji dostępna będzie na stronie www.powiatjedrzejow.pl

Przewodniczący Rady

 

   inż. Marek Mentel