W dniu 28 września 2021 r. o godz. 900 odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji

XXVII SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

 

Proponowany porządek obrad Sesji:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Wybór sekretarza sesji.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.  Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

7.  Informacja z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2021 r.

8.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

9.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie dopłaty do kapitału zakładowego Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Spółka z o.o. w likwidacji na pokrycie straty Spółki za 2020 r.

10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2021 z dnia 18 marca 2021 roku dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

12.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.

13.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie – Starostę Jędrzejowskiego.

14.   Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2018-2022 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.”

15.   Informacja o działaniach podejmowanych w 2020 r. przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie na terenie powiatu jędrzejowskiego.

16.   Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska „Gryf”.

17.   Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.

18.   Zamknięcie sesji.