W dniu 27 maja 2022 r. o godz. 900

w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
(ul. 11 Listopada 83, sala 9)

odbędzie się

XXXV SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

1.Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Wybór sekretarza sesji.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.   Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

7.   Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu za 2021 rok.

8.   Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym powiatu.

9.   Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu.

10. Informacja o stanie zdrowia na terenie powiatu jędrzejowskiego.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego za rok 2021.

12. Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jędrzejowskiego za 2021 r.

13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie za 2021 rok.

14. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Jędrzejowskiego za rok 2021.

15. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia na ternie powiatu jędrzejowskiego oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2021 roku.

16. Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2022 r.

17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.

18. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.

19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

 inż. Marek Mentel