Starosta Jędrzejowski informuje, że art. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), wprowadza zmiany w terminie, w którym posiadacz odpadów jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.

Termin zmieniono z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

Ww. ustawa zmienia art. 10. oraz art. 14. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), zastępując:

 • w art. 10 wyrazy „w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” wyrazami „w terminie do dnia 5 marca 2020 r.”
 • w ust. 1 wyrazy „w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” wyrazami „w terminie do dnia 5 marca 2020 r.”

Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.

Wobec powyższego do dnia 05 marca 2020 r., posiadacz odpadów, który przed dniem
05 września 2018 r. uzyskał ww. zezwolenie / pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

 1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
  w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Do ww. wniosku, zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy posiadacz odpadów dołącza:

 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach,
 2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy
  o odpadach,
 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach,
 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
 5. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 6. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, ostatecznej decyzji
o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

 1. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
 2. w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
  i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
 3. któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 1, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,

– za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

 1. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach,
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa
w art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., w terminie do dnia 05 marca 2020 r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów WYGASA!

 Jednocześnie prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie
do dnia 05 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą, stosując odpowiednio art. 14 ww. ustawy.

W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełni tego obowiązku, pozwolenie
w zakresie gospodarowania odpadami WYGASA!