Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji w latach 2007-2013 zorganizowało następujące szkolenia dla beneficjentów:
– spotkanie szkoleniowo – aktywizujące Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
– cykl szkoleń z doradcą prawno-podatkowym,
– szkolenie BHP i PPOŻ zorganizowane przez LGD,
– szkolenie „Świadczenie usług agroturystycznych”,
– szkolenie „Odnawialne źródła energii”,
– szkolenie „Wybrane zagadnienia w zakresie podatku VAT – w świetle nowych zmian ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku”.

Łącznie ze wszystkich szkoleń skorzystało 196 osób. Były to głównie osoby młode chcące rozpocząć bądź rozwinąć swoje działalności gospodarcze. Jak wynika z opinii uczestników szkoleń, udział pomógł im rozwiać wiele wątpliwości oraz pozyskać nowe kwalifikacje niezbędne do poprawnego prowadzenia swoich firm. Na podstawie rejestru udzielonych konsultacji oraz rejestru złożonych wniosków o dofinansowanie – kilkadziesiąt osób aplikowało o środki unijne w ramach ogłaszanych naborów przez LGD.

W obecnym programowaniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie ogłaszało nabory wniosków m.in. na przedsięwzięcia: organizacja szkoleń
i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych, integracja międzypokoleniowa, młodzi rodzice na rynku pracy, wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD. W ramach tych przedsięwzięć beneficjenci będą mogli składać wnioski na organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla lokalnej społeczności.
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji szkoleń, które są najbardziej potrzebne ludziom młodym w zakresie poszerzania wiedzy w ramach wykorzystania środków unijnych.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w nowym okresie programowania uzyskają Państwo w Biurze LGD (ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie) lub telefonicznie (41 386 41 14). Ponadto zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdjedrzejow.pl.