Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od kwietnia 2019 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu, tzw. II Kamienia Milowego projektu partnerskiego pt. „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji pn. „Liderzy Kooperacji”,.
Przypominamy, że Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest na terenie naszego powiatu na rzecz 2 gmin wiejskich: Oksy i Wodzisławia od sierpnia 2018 r. na podstawie zawartych trójstronnych Porozumień o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Powiatem Jędrzejowskim a Gminami Oksa i Wodzisław w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.
Do marca br. został zrealizowany I Kamień Milowy projektu, którego efektem jest zdiagnozowanie głównego problemu społecznego występującego w tych dwóch gminach ( dot. osób starszych ) oraz opracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej, który     w kolejnym etapie projektu, zostanie przetestowany, tj. pilotażowo wdrożony do realizacji w wybranych gminach wiejskich.
Tzw. II Kamień Milowy projektu rozpoczęły działania na szczeblu wojewódzkim.
18 kwietnia br. został powołany Wojewódzki Zespół Kooperacji. Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renatę Janik, a przedstawicielami wojewódzkich podmiotów sektorowych, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Sądu Okręgowego w Kielcach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W skład Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji został również powołany członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialny za sprawy społeczne oraz oddelegowani pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.
Głównym celem zawiązania współpracy podmiotów wojewódzkich w MODELU jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne, prawne, szkoleniowe i edukacyjne podmiotów gminno-powiatowych zrzeszonych w Partnerskich Zespołach Kooperacji ( PZK ) w realizacji MODELU Kooperacji.
Działalność Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji ma z założenia przyczynić się do wzmocnienie sprawczości i skuteczności powiatowych i gminnych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, a także wpłynąć na wzrost prestiżu pomagania i pozytywnego wizerunku pomocy społecznej. Ponadto ma umożliwić gminom i powiatom, pracującym MODELEM, pozyskiwanie specjalistycznych zasobów, usług oraz środków celowych.
Następnie w dniu 4 czerwca 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Pana Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Pani Renaty Janik podpisane zostały trójstronne porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a 4 powiatami i 6 gminami w realizacji pilotażu projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”.
Porozumienia podpisali: Powiat Jędrzejowski i Gmina Oksa, Powiat Jędrzejowski i Gmina Wodzisław, Powiat Kielecki i Gmina Bieliny, Powiat Kielecki i Gmina Łopuszno, Powiat Sandomierski i Gmina Łoniów, Powiat Staszowski i Gmina Bogoria.
Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie zawiązanie na terenie poszczególnych gmin i powiatów tzw. Partnerskich Zespołów Kooperacji, złożonych z instytucji i służb z terenu powiatu i gmin, które będą zajmować się wdrażaniem i testowaniem opracowanego modelu Kooperacji na terenie wybranych gmin. Udział w pilotażu projektu umożliwi mieszkańcom gminom skorzystanie z pakietu socjalnego, który zakłada sfinansowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób dorosłych, dzieci i środowiska lokalnego takich jak: poradnictwo, diagnostyka, terapia, rehabilitacja, warsztaty, utworzenie klubu, centrum wolontariatu, edukacja społeczności oraz szkolenia kompetencyjne dla kadr.
Ponadto w ramach Projektu, powiaty oraz gminy będą miały możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących m.in. komunikacji społecznej i interpersonalnej, negocjacji, budowania efektywnej kooperacji, metod pracy z rodziną lub grupą osób, superwizji grupowej, a także skorzystają z badań fokusowych oraz wsparcia doradczego.
Ponadto, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ponieważ projekt zakłada aktywizację społeczności lokalnej w celu wyjścia z danego problemu, ważne jest upowszechnianie tzw. dobrych praktyk i pokazywanie rozwiązań już istniejących i stosowanych przez określone grupy i społeczności.
W związku z powyższym, w celu zaktywizowania lokalnej społeczności – seniorzy z terenu naszego powiatu, w tym także z dwóch gmin objętych projektem „Liderzy Kooperacji”, zostali zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w ramach innego Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób starszych. Spotkanie to odbyło się w dniu 17 czerwca br. w Parku Etnograficznym w Tokarni pod hasłem „Bez barier z ekonomią społeczną”. W czasie spotkania, seniorzy z trzech powiatów: Kieleckiego, Pińczowskiego i Jędrzejowskiego, mieli okazję spotkać się ze sobą, skorzystać z prelekcji, badań, zajęć ruchowych, warsztatów oraz zaprezentować swoje aktywności i osiągnięcia oraz realizowane pasje. W spotkaniu oprócz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach uczestniczyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z terenu Województwa Świętokrzyskiego, w tym ośrodki ekonomii społecznej, stowarzyszenia i fundacje, które starały się pokazać seniorom, że mogą się aktywizować, jednoczyć i tworzyć stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne, gdzie mogą realizować swoje pasje oraz podejmować różnego rodzaju działania i aktywności.
II etap realizacji projektu „Liderzy Kooperacji” potrwa do września 2020 r. O kolejnych działaniach podejmowanych w ramach projektu oraz jego efektach, będziemy Państwa informować na bieżąco.