plakat1

plakat1Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”).

W bieżącym roku kampania odbywa się pod hasłem walki z głodem i niedożywieniem, a więc zwraca uwagę na konieczność przestrzegania podstawowych praw dziecka, zagwarantowanych w art. 72 konstytucji RP, a mianowicie: prawa do życia i rozwoju (prawa osobiste) i prawa do odpo- wiednich warunków niezbędnych do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka, tj. prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia (prawa socjalne będące obowiązkiem dorosłych i państwa wobec dzieci).
Rodzaj przemocy, jakim jest zaniedbanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych dzieci, prowadzące do wyniszczenia organizmu stanowią naruszenie tych praw.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje i której prawa bardzo często są naruszane.

Fundacja WWSF począwszy od 2011 r. co roku nieprzerwanie zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą przyczynić się do tego, aby świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy, w myśl zasady: „Naszym marzeniem jest tworzenie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”
Ponieważ przemoc przybiera różne formy i oblicza, co roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim. np. w ubiegłym roku był to Bullying – przemoc rówieśnicza.

W 2000 roku w dniu 19 listopada, WWSF wprowadziła światowe obchody dnia przeciwko krzywdzeniu dzieci. Ta data stała się początkiem budowania sieci współpracy organizacji pozarządowych z całego świata, które zaczęły przygotowywać obchody w swoich krajach. Celem działania było budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.
 Ponieważ,okazało się, że jeden dzień to zbyt mało, by poruszyć wszystkie istotne problemy związane z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, w 2011 roku WWSF rozpoczyna ogólnoświatową kampanię 19 dni, która organizowana jest co roku przez pierwsze dni listopada. Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

W Polsce organizacją ogólnokrajowych kampanii 19 dni zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja po Drugie.
W tym roku kampanię realizowaną w Polsce wspierają artyści: Marietta Żukowska, Wojciech Kalarus, Ewa Konstancja – Bułhak, Magdalena Popławska, Bartosz Gelner, Katarzyna Herman, Mirosław Zbrojewicz, Cezary Kosiński, Małgorzata Lewińska, Jarosław Boberek, Anita Jancia.

W naszym powiecie akcji patronuje Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek.