INFORMACJAO KAMPANII PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI

W związku z przypadającym w dniu 18 października Europejskim Dniem Walki z Handlem LudźmiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że Powiat Jędrzejowski po raz siódmy włączył się w obchody ogólnoświatowej Kampanii ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART i ogólnopolskiej Kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” prowadzonej od 2020 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasadę Brytyjską w Warszawie wraz z partnerami: Policją, Strażą Graniczną i organizacjami pozarządowymi.Kampania BLUE HEART „Błękitne Serce” to akcja nagłaśniająca bardzo ważny problem, który w czasach współczesnych dotyka właściwie wszystkie kraje – choć w różnym stopniu, a mianowicie problem handlu ludźmi. Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy, zwłaszcza ludzie młodzi – szczególnie za granicami kraju, a obecnie migranci i uchodźcy wojenni. Zasadniczym celem Kampanii jest ograniczenie liczby ofiar handlu ludźmi, poprzez uświadomienie społeczeństwa zarówno o istnieniu samego zjawiska, jego przejawach, skutkach, ale również poprzez podejmowanie działań prewencyjnych    i zaradczych oraz wskazanie jak się przed nim bronić, a także poprzez motywowanie do aktywności w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym, by nie pozostawać obojętnym na ludzką krzywdę.

Handel ludźmi definiuje się jako „werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób przy pomocy gróźb lub przy użyciu siły bądź też przy użyciu innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd w celu wykorzystania” (Protokół o Handlu Ludźmi: Trafficking in Persons Protocol). Niemal wszystkie państwa świata są nim dotknięte, albo jako kraje pochodzenia i tranzytu, albo jako kraje docelowe. Zjawisko to stało się kryminalnym przedsięwzięciem na skalę globalną, generującym ogromne nielegalne zyski, sięgające miliardów dolarów rocznie. Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie: – Szacowane roczne dochody z tego procederu to blisko 32 miliardy dolarów, dotkniętych jest nim ponad 50 milionów ludzi na całym świecie, z czego 1/3 to dzieci.

Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, nielegalnej adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków. Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest przemoc seksualna oraz praca przymusowa. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech.

Według danych Raportu Handel Ludźmi przygotowanego przez Departament Analiz i Polityk Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2022 r. w Polsce Prokuratura Krajowa zarejestrowała 277 osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi, w tym 25 małoletnich. Najczęstszą formą wykorzystania była praca lub usługi o charakterze przymusowym – 225 przypadków, prostytucja i inne formy wykorzystania seksualnego – 20 przypadków, inne formy wykorzystania – 32 przypadki. Najwięcej osób pokrzywdzonych stanowili obywatele Polscy – 95 osób, Kolumbii ( 44 osoby ), Wenezueli ( 37 osób ), Gwatemali ( 35 osób ), Meksyku ( 25 osób ) i Ukrainy ( 17 osób ). Natomiast według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji liczba pokrzywdzonych wskutek handlu ludźmi w Polsce w ubiegłym roku wyniosła 447 osób.

Autorem światowej kampanii BLUE HEART jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.
W 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję NZ Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej oraz uzupełniający ją Protokół w sprawie zapobiegania, likwidacji  i karania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi. Przepisy weszły w życie pod koniec 2003 roku. Od tamtego czasu, coraz więcej krajów wprowadza postanowienia Konwencji do ich prawa narodowego. Obecnie w większości państw handel ludźmi uznaje się za przestępstwo podlegające karze na podstawie kodeksu karnego, zgodnie z Protokołem ONZ o Handlu Ludźmi. W Polsce przestępstwo handlu ludźmi jest obecnie zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 20 lat (art. 189a Kk), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Aby zwrócić uwagę na palący problem handlu ludźmi, 14 listopada 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, który obchodzony jest 30 lipca każdego roku. W br. był on obchodzony pod hasłem: Dotrzyj do każdej ofiary handlu ludźmi, nie zostawiaj nikogo w tyle.

Symbolem Kampanii jest BLUE HEART „Błękitne serce”Serce to gest miłości, troski, przyjaźni  i symbol nadziei dla milionów ofiar handlu ludźmi, symbolizuje solidarność  z ofiarami handlu ludźmi  i chęć walki z tym przestępstwem.

Na gruncie Europejskim w celu skutecznego zwalczania i zapobiegania przestępstwu handlu ludźmi w maju 2005 r. została podpisana Konwencja Rady Europy o współpracy międzynarodowej w sprawie podejmowania działań przeciwko handlowi ludźmi. W myśl jej zapisów organizacje rządowe i pozarządowe powinny równocześnie podejmować działania informacyjne i prewencyjne, tzn. uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa, a także dokąd się zwrócić  o pomoc w przypadku popadnięcia w tarapaty. Powinny także wspierać identyfikację ofiar i udzielać im fachowej pomocy w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i w egzekwowaniu ich praw. Działania uświadamiające powinny być kierowane zarówno do ogółu społeczeństwa jak i konkretnych grup odbiorców z tzw. grup podwyższonego ryzyka, głównie ludzi młodych, którzy obecnie stanowią grupę największego ryzyka. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony corocznie 18 października począwszy od 2006 r. pod auspicjami Unii Europejskiej.

Szczególnie tego dnia, również w Polsce organy ścigania, w tym Policja i Straż Graniczna podejmują w tym zakresie współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, społecznymi i instytucjami pożytku publicznego, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC”, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, jak i pedofilii czy pornografii dziecięcej, może skontaktować się z policjantami. Dzwoniąc pod numer +48 664 974 934 lub pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl., można zapobiec ludzkim tragediom.

W dniu 17 listopada 2021 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła do realizacji Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024, który zwraca uwagę na ryzyko stania się ofiarą pracy przymusowej, kładzie nacisk na podnoszenie społecznej świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi oraz profilaktykę w sprawie bezpiecznego podejmowania pracy za granicą oraz w kontekście sytuacji na granicy z Białorusią zaleca wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Realizując postanowienia w/w dokumentu w ramach trwającej od 2021 r. kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze Strażą Graniczną opracowało baner zawierający podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK i udostępniło w postaci plików wideo ( w jęz. polskim i ukraińskim ) na stronie MSWiA i na kanale YouTube.

W ramach VII Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi na terenie naszego powiatu zaplanowano m.in.:

– udostępnienie wystawy mobilnej poświęconej przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, przy ul. Okrzei 63;

– dodatkowe bezpłatne dyżury specjalistów: adwokata ( 18.10.2023 r. ) i psychologa ( 20.10.2023 r. );

– wspólne dyżury w instytucjach: Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura, Sąd Rejonowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy – w dniach 18 – 19 października br.;

– dystrybucję materiałów prewencyjno – edukacyjnych w formie elektronicznej: filmików, scenariuszy zajęć, komiksu „Nie jesteś na sprzedaż” z przeznaczeniem dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i średnich do wykorzystania w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

– akcję edukacyjno-informacyjną wśród społeczności lokalnej poprzez dystrybucję plakatów i ulotek oraz ogłoszenia w instytucjach, szkołach, służbach oraz na stronach internetowych powiatu, PCPR-u i w mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz instytucji, w których można uzyskać pomoc;

– emisję filmu poświęconego problematyce handlu ludźmi z przeznaczeniem dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i średnich;

– spotkania informacyjno -edukacyjne dla młodzieży z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, którzy będą udzielać praktycznych wskazówek, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem i jak ma się młody człowiek zachować, gdyby taka sytuacja się już wydarzyła, jakie ma możliwości i sposoby obrony, do jakich instytucji może się zwrócić o pomoc.

W  naszym powiecie Akcji patronuje Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna.

Przydatne adresy, telefony, linki.

– Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK):   tel. 22 628 01 20, 605 687 750 email: info@kcik.pl , www.kcik.pl, www.handelludzmi.eu

– POLICJA Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policjitel. 664 974 934, tel. alarmowy: 112, email:handelludzmibsk@policja.gov.pl

– La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu: tel. całod.: +48 22 / 628 99 99, 621 56 18 (jęz. ukr.), 605 687 750, strada@strada.org.pl, ww.strada.org.pl

– Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi w Komendzie Głównej Policji:
tel. +48 22 601 20 53, 601 48 33, 601 29 12, www.policja.pl

– Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej: tel. 22 5004041 ( w godz. 815-1615 ),   e-mail: zos.kg@strazgraniczna.pl, www.strazgraniczna.pl

– Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: linia wsparcia czynna przez całą dobę: tel. 801 247 070, tel. zaufania: +48 22 654 70 70, 116 000  e-mail:  itaka@zaginieni.org.pl, www.itaka.org.pl

– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ( dawna Fundacja Dzieci Niczyje ): 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/25,  tel. +48 22 616 02 68, fax 22 266 85 30, email: biuro@fdds.pl,   dziecicudzoziemskie@fdn.plofiaryhandlu@fdn.plwww.fdn.pl

– Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 21, tel. 32 255 38 69biuro@po-moc.pl, www.po-moc.pl,

– Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) Warszawa, tel. 22 538 91 03

– Zespół Koordynacji ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, tel. 22 60113202, e-mail: zespol.handel@mswia.gov.pl

Na poziomie lokalnym podstawowe informacje uzyskasz:

8046205, fax 47 3860203, email: jedrzejow@ki.policja.gov.pl

– w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, email: pcprjedrzejow@wp.pl tel./fax 41 3863600 pn. 7:30–16:30, wt.-czw. 7:30–15:30, pt. 7:30–14:30.

–  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, tel. 41 3802374, 3865492, fax: 41 3863893, email: kije@praca.gov.pl od pon. do piątku w godz. od 7:15 – 15:15; infolinia 19524, w tym dla poł. zagran. +48 22 19524

– w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 3, tel. 41 342 14 57, email: bzfe36@kielce.uw.gov.pl

–  w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach 41 368 18 67; 41 368 18 74;  -Telefon zaufania dla Osób w Kryzysie – 195 25

PAMIĘTAJ !!!

Zawsze przygotuj się do wyjazdu! Nigdy nie wyjeżdżaj w ciemno, nie korzystaj z okazji! Nigdy nie decyduj się na wyjazd, gdy nie masz czasu na przemyślenie decyzji.

Bądź nieufna/y gdy oferta jest zbyt kusząca – wysokie zarobki, niepotrzebne żadne kwalifikacje i znajomość języka, wyjazd jest natychmiastowy, o nic się nie musisz martwić, ani załatwiać żadnych dokumentów, formalności.

OFIARĄ HANDLU LUDŹMI MOŻE STAĆ SIĘ KAŻDY.
WYKSZTAŁCENIE CZY POCHODZENIE OFIARY NIE GRAJĄ TU ROLI.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów ( tel. 41 3863600 )

Informacja o Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.2023

Plakat Blue Heart 2023

ulotka handel ludźmi.2023

wizualizacja_ulotka_druk

Ogłoszenie.Dodatkowe.Dyżury specjalistów.październik.2023

ulotka o dyżurach specjalistów.23

Filmy:

– w jęz. polskim: https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

– w jęz. ukraińskim: https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI