Dziś, 29 kwietnia, w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyło się uroczyste podpisanie umów grantowych w ramach Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego na rok 2024.

Beneficjentami wsparcia są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe i fundacje.

Umowy podpisywali Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta, Ewa Gajos, skarbnik powiatu oraz przedstawiciele organizacji w z terenu danej gminy.

Na Sali obecna była cała komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca Komisji – Maria Barańska

Członkowie: Agnieszka Jedynak, Kinga Bierońska, Katarzyna Adamus oraz Renata Jędrzejak.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu przedmiotem dofinansowania w bieżącym 2024 roku była realizacja zadań publicznych m. in. w zakresie:

  • budowy, remontu i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej,
  • odnowy lokalnych zabytków, pomników i miejsc pamięci,
  • estetyzacji otoczenia obiektów użyteczności publicznej,
  • tworzenia terenów zielonych, obiektów rekreacji i integracji,
  • zakupu strojów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań statutowych poszczególnych organizacji,
  • tworzenia klubów i świetlic środowiskowych,
  • wydawnictw i działań promocyjnych,
  • przedsięwzięć proekologicznych oraz edukacji ekologicznej,
  • przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym spowodowanych epidemią COVID-19,
  • integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, młodzieży oraz środowisk senioralnych.

Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego realizowany jest w ramach corocznie uchwalanego przez Radę Powiatu w Jędrzejowie Programu Współpracy Powiatu
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego. W roku bieżącym odbyła się jego VII edycja.

Przyznano łącznie 44 granty na wspólną sumę 215.000,00 zł

Gmina Jędrzejów – 8 grantów (35 000,00 zł)
Gmina Sędziszów – 6 grantów (30 000,00 zł)
Gmina Małogoszcz – 5 grantów (25 000,00 zł)
Gmina Sobków – 4 granty (20 000,00 zł)
Gmina Słupa – 4 granty (20 000,00 zł)
Gmina Imielno – 4 granty (20 000,00 zł)
Gmina Wodzisław – 5 grantów (25 000,00 zł)
Gmina Nagłowice – 4 granty (20 000,00 zł)
Gmina Oksa – 4 granty (20 000,00 zł)

Pełna lista rankingowa tutaj:
https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/34851616?version=1.0

W latach 2018-2024 z Programu skorzystało:

– 134 Ochotniczych Straży Pożarnych,

– 91 Kół Gospodyń Wiejskich,

– 76 Stowarzyszeń,

– 20 Klubów Sportowych,

– 2 Fundacje.

Łącznie z Programu skorzystało 323 organizacje pozarządowe  co przekłada się na kwotę ponad
1,5 miliona dofinansowania.

Podczas podpisania umów grantowych obecni byli również: Jarosław Krawczyk, członek Zarządu Powiatu, Marek Mentel, przewodniczący Rady Powiatu, Renata Koziara, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i sekretarz gminy Wodzisław, Dominik Łukasik, burmistrz Wodzisławia i Wacław Szarek, burmistrz Sędziszowa.

Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy!

Pełna galeria zdjęć tutaj:
https://drive.google.com/drive/folders/1qEJjij9Rla4lghUDZFyfGruTeEs_yZo0?usp=sharing