Podczas lutowej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie opowiedzieli się za zajęciem stanowiska w sprawie planowanej likwidacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie.  Tekst stanowiska Rady Powiatu publikujemy w całości poniżej.

 

 

 

Stanowisko

Rady Powiatu w Jędrzejowie

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego

 

W trwających aktualnie działaniach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dotyczących opracowania Kodeksu urbanistyczno-budowlanego przyjęto założenie przewidujące likwidację dotychczas istniejących powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i utworzenia w ich miejsce inspektoratów okręgowych. Inspektoraty te miałyby mieć charakter rządowej administracji niezespolonej.

W odczuciu nas, samorządowców, to projektowane przedsięwzięcie jest zamierzeniem nietrafionym, nie posiadającym uzasadnienia w doświadczeniach w dotychczasowym kilkunastoletnim funkcjonowaniu służb nadzoru budowlanego w ramach powiatowej administracji zespolonej. Postrzegamy je natomiast jako przykład kolejnego działania przewidującego tworzenie przez Rząd administracji specjalnych, nie powiązanych w żaden sposób ze strukturą samorządu terytorialnego. To odwrót od realizowanej od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia decentralizacji administracji publicznej i standardowej w demokratycznym sprawowaniu władzy zasady subsydiarności (pomocniczości).

Analiza aspektów ekonomicznych i społecznych planowanych zmian wykazuje, że okręgowi inspektorzy nadzoru budowlanego, jako organ pierwszej instancji tego nadzoru spowodują oddalenie urzędu od interesantów i konieczność załatwiania spraw niekiedy w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miejsca zamieszkania. Nie zmniejszą się natomiast koszty funkcjonowania tej inspekcji. Ewentualne nieduże oszczędności na kosztach administracyjnych zostaną z nawiązką zużyte na zwiększone koszty dojazdów na kontrole ze względu na większe odległości.

Rada Powiatu wyraża pogląd, że łączenie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, zwiększenie obszarów ich działania przy obecnej kadrze, odcięcie ich od istniejącego przecież w praktyce samorządowego dofinansowania bez istotnego zwiększenia środków z budżetu państwa da rezultat odwrotny od zamierzonej poprawy sytuacji.

Negując ogólne założenia merytoryczne planowanych zmian organizacyjnych, Rada Powiatu tym bardziej nie może wyrazić zgody na taką strukturę okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, która zakładałaby przyszłą lokalizację takiego inspektoratu poza Jędrzejowem.

Powiat Jędrzejowski jest największym powiatem w południowej części województwa świętokrzyskiego, usytuowanym centralnie w stosunku do sąsiednich Powiatów Włoszczowskiego i Pińczowskiego i położonym atrakcyjnie jeśli chodzi o sieć dróg. Nadmienić należy, iż Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie wydaje rocznie ponad 700 pozwoleń na budowę oraz przyjmuje około 1500 zgłoszeń, co jest dowodem na bardzo duże zapotrzebowanie rozstrzygania tego rodzaju uprawnień społeczności lokalnej na naszym terenie.

W związku z przedstawioną powyżej argumentacją, Rada Powiatu w Jędrzejowie, odpowiedzialna przecież za sprawną i racjonalną realizację zadań publicznych, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zastępowania powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego inspektoratami okręgowymi, tworzeniu rządowej administracji specjalnej. Byłoby to bowiem ze szkodą dla społeczności lokalnych, na rzecz których winna działać.