herb powiat

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Adres: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Telefon: 41 386 58 00 wew. 46, Faks: 41 386 58 00
email: konsument@powiatjedrzejow.pl

Dni i godziny urzędowania: Wtorek: od 9.00 do 14.00, Czwartek:  od 9.00 do 14.00

   Powiatowy  rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania rzecznika konsumentów stanowią przepisy ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.).

Do zadań rzecznika należy w szczególności

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów,
  • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Rzecznik konsumentów może również:

  • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej,
  • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów,
  • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
  • reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej. Rzecznik konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

W tych sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców. W sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Rzecznik konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

  • umów sprzedaży,
  • umów o dzieło i o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc przez  serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawców mebli, stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie,
  • umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych i pocztowych, bankowych, ubezpieczeniowych, energetycznych, związanych z obrotem nieruchomościami, edukacyjnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jędrzejowie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. Inne osoby powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/.

 


Każdy konsument, mający problem z przedsiębiorcą, może także zwrócić się po poradę prawną, dzwoniąc pod numer 801 440 220. Porady są bezpłatne, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora. Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną poradę również drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl Odpowiedź na otrzymaną wiadomość zostanie udzielona w terminie 5 dni roboczych, zaś w przypadku spraw wymagających uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentacji termin ten może ulec wydłużeniu do maksymalnie 10 dni roboczych.

Realizacja zadań „Infolinia Konsumencka” oraz „Konsumenckie Centrum E-porad” finansowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.