W związku z przypadającą w dniach 1 – 19 listopada ogólnoświatową i ogólnopolską kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w br. Powiat Jędrzejowski po raz drugi włączył się w obchody w/w Kampanii.
Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje i której prawa bardzo często są naruszane.
W 2000 roku w dniu 19 listopada, WWSF wprowadziła światowe obchody dnia przeciwko krzywdzeniu dzieci. Ta data stała się początkiem budowania sieci współpracy organizacji pozarządowych z całego świata, które zaczęły przygotowywać obchody kampanii w swoich krajach. Celem podejmowanych działań było budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.
Ponieważ okazało się, że jeden dzień to zbyt mało, by poruszyć wszystkie istotne problemy związane z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie, w 2011 roku WWSF rozpoczęła ogólnoświatową kampanię 19 dni, która organizowana jest co roku przez pierwsze dni listopada.
Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.
Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę. Ponieważ przemoc przybiera różne formy i oblicza, co roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim. np. w ubiegłym roku była to walka z głodem i niedożywieniem. W bieżącym roku kampania odbywa się pod hasłem zapobiegania tradycyjnym, krzywdzącym praktykom, a więc zwraca uwagę na konieczność przestrzegania podstawowych praw dziecka, zagwarantowanych w art. 72 konstytucji RP, a mianowicie: prawa do życia i rozwoju ( prawa osobiste ) i prawa do odpowiednich warunków niezbędnych do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka, tj. prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia ( prawa socjalne będące obowiązkiem dorosłych i państwa wobec dzieci ). Dziecko, tak jak każdy człowiek ma również prawnie zagwarantowane dobra osobiste ( m.in. cześć, wizerunek, życie rodzinne, więź rodzinna, nietykalność cielesna ), na straży których stoi art. 23 kodeksu cywilnego, wyznaczający jednocześnie granice władzy rodzicielskiej. Przemoc psychiczna i fizyczna nie tylko naruszają w/w prawa i dobra osobiste dziecka, ale też powodują szkody fizyczne i psychiczne ( często nieodwracalne ) oraz niewyobrażalne cierpienie, które dziecko doznaje od najbliższych mu osób, które powinny je chronić.
W Polsce organizacją ogólnokrajowych kampanii 19 dni zajmuje się Fundacja po Drugie oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ( dawna Fundacja Dzieci Niczyje ).
W ramach II Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki” zaplanowano, m.in.:- akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez: dystrybucję ulotek i plakatów w instytucjach, szkołach, służbach oraz na stronach internetowych powiatu i PCPR-u oraz ogłoszenia w mediach lokalnych/ zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać, – dodatkowe bezpłatne porady psychologa i adwokata oraz dystrybucję pomarańczowych wstążeczek wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów, promującą ideę kampanii 19 dni.
W naszym powiecie akcji patronuje Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
PAMIĘTAJ!!!
PRZEMOC SAMA SIĘ NIE SKOŃCZY
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY
ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC DO SPECJALISTY
Jeśli jesteś ofiarą albo świadkiem przemocy koniecznie zgłoś się po pomoc:
– na Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 78, tel. 41 3860205, fax 41 3860203, email: jedrzejow@ki.policja.gov.pl albo na właściwy terenowo posterunek Policji
– do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
– do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, numer telefonu 41 3863600 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:30.
– do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach, przy ul. Kacpa Walewskiego 6, nr tel. 41 3814584 od pon. do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
– do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro ), w pon., wt. i pt. w godz. od 14:30 – 19:30 ( nr telefonu 663347448 ).
albo zadzwoń:
– 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
– 0 801 120 002 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia
– 195 25 -Telefon zaufania dla Osób w Kryzysie
– 41 368 18 67; 41 368 18 74 – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach
– 784 531 622, 41 366 48 47 – Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej
– 693 90 40 44; 601 40 55 98 – Fundacja po Drugie

 

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski