Ustawowe wakacje kredytowe

1266

              Każdy konsument, który po dniu 13 marca b.r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, może zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i konsumenckiego (także kredytu walutowego) na maksymalnie 3 miesiące. To rozwiązanie darmowe – jedyną opłatą jest kontynuacja składek za ubezpieczenie w celu zapewnienia dalszej ochrony. Jest to pomoc dla kredytobiorców, szczególnie dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii, wspierająca ich w utrzymaniu stabilności finansowej gospodarstw domowych.

          Wakacje kredytowe ustanowiono w Tarczy Antykryzysowej 4.0 tzn. w obowiązującej od 24.06.2020 r. nowelizacji ustawy z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 … (Dz.U. poz. 374 ze zm.), a dokładniej w art. 31fa – 31fc tej ustawy. Mogą z nich skorzystać kredytobiorcy, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po dniu 13 marca 2020 r. (wystarczy, że warunek ten spełnia jeden ze współkredytobiorców). Rozwiązanie wskazane w ustawie dotyczy umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r. jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

            Zawieszenie obowiązku spłacania następuje na wniosek kredytobiorcy i dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy – Prawo bankowe (również kredytów walutowych, w tym we frankach szwajcarskich). W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu (tzn. spłaty rat kredytowych, zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej), z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową. Podczas zawieszenia wykonywania umowy nie są też naliczane odsetki ani inne opłaty, oprócz ubezpieczeniowych. Okres zawieszenia spłaty kredytu wskazuje kredytobiorca w złożonym do kredytodawcy wniosku, jednak maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy wynosi 3 miesiące. Okres kredytowania ulega przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.                                          W przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów u danego kredytodawcy może skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich. Zawieszenia wykonania umowy nie stosuje się do umów kredytu studenckiego.