W listopadzie 2018 r. Powiat Jędrzejowski po raz trzeci włączył się w obchody ogólnoświatowej i ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży.
Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka. W 2018 roku kampania zwracała uwagę ogólnie na problem przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz na konieczność przestrzegania podstawowych praw dziecka zagwarantowanych w art. 72 konstytucji RP, a mianowicie: prawa do życia i rozwoju, prawa do odpowiednich warunków niezbędnych do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka oraz na dobra osobiste / m.in. cześć, wizerunek, życie rodzinne, więź rodzinna i nietykalność cielesna ).
W ramach III Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki” zrealizowano, m.in.:
 akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego
 dodatkowe bezpłatne porady psychologa i adwokata
 dystrybucję pomarańczowych wstążeczek wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów – przeprowadzoną podczas spotkań informacyjno -edukacyjnych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie w Centrum Kultury z okazji emisji filmów poświęconych przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.
W 2018 r. do współpracy udało się pozyskać ponad 50 partnerów – instytucji i służb oraz placówek oświatowych i medycznych z terenu powiatu, a także parafii i mediów lokalnych, które włączyły się w akcję informacyjną przekazując ulotki i plakaty oraz zamieszczając ogłoszenia i artykuły prasowe promujące ideę Kampanii 19 dni. Ogółem w trakcie trwania kampanii przekazano bezpośrednio około 800 ulotek, 70 plakatów i 50 ogłoszeń. Dodatkowo drogą elektroniczną przekazano materiały promujące kampanię oraz informacje na temat instytucji, do których można się zwrócić o pomoc do około 50 instytucji i służb z terenu Powiatu Jędrzejowskiego z prośbą o ich rozpowszechnienie wśród jednostek podległych i poinformowanie zainteresowanych osób. Informacje na temat Kampanii, działań podejmowanych w jej zakresie oraz instytucji, do których można się zwrócić o pomoc były dostępne na stronach internetowych Powiatu Jędrzejowskiego, PCPR-u, Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu. Zostały również zamieszczone nieodpłatnie na łamach Gazety Jędrzejowskiej, Powiatu Jędrzejowskiego i Echa Jędrzejowskiego.
Ponadto, podczas spotkań z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jędrzejowskiego zorganizowanych w ramach II Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi /obydwie kampanie, przez kontekst ochrony praw człowieka ściśle się ze sobą łączą /, pracownicy: PCPR-u w Jędrzejowie, Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie bezpośrednio przekazali informacje, ulotki i pomarańczowe wstążeczki promujące ideę Kampanii 19 dni ogółem 321 osobom obecnym na spotkaniach ( w tym 301 uczniom i 20 opiekunom ). W 2018 r. w działania na rzecz Kampanii włączyła się aktywnie młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie oraz z LO im. M. Reja w Jędrzejowie, którzy przygotowali na potrzeby Kampanii łącznie około 500 szt. pomarańczowych wstążeczek. Warto również przypomnieć, że plakat, który promował Kampanię w 2017 i w 2018 r. powstał przy wykorzystaniu pracy, która została wyróżniona w konkursie plastycznym na plakat, hasło i spot reklamowy pn. STOP przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, zorganizowanym w ramach I Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki w 2016 r.
Celem, dla którego co roku przeprowadza się Kampanię 19 dni jest uwrażliwienie społeczności lokalnej na obecność problemu przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży, zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w Kampanię, PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR w Jędrzejowie