Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę Nr 5212./22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej.

Oferty na konkurs będą przyjmowane do 21.05.2022 r. (w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia – dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 311,  (w godz. 7.30 – 15.30), za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków https://swietokrzyskie.engo.org.pl.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Oddziału Projektów i Funduszy pod  następującym numerem telefonu: 41 342 11 80.

CEL: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej

w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

 Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej,
wynosi 40 000,00 PLN.

 Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie z zakresu ekonomii społecznej nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Instrukcja wypełnienia oferty

Oferta konkursowa

Aktualizacja planu i harmonogramu działań na rok 2022

Oświadczenie o braku współfinansowania zadania określonego w ofercie ze środków budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z innego tytułu

Oświadczenie o rachunku bankowym

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego