W grudniu 2018 r. Powiat Jędrzejowski po raz piąty włączył się w obchody ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”. Kampania „Białej wstążki” to największa na świecie, międzynarodowa kampania prowadzona w ponad 60 krajach świata.

Została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy stosowanej wobec kobiet i wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania.
Kampania Białej wstążki odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć, zawiera się między 25 listopada a 10 grudnia. Nie są to daty przypadkowe. Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet – 25 listopada został ogłoszony w 1999 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zamordowania w 1960 r. działaczek na rzecz praw człowieka 3 sióstr: Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data ta ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka oraz zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.
W ramach V Powiatowej Kampanii „Białej Wstążki” w 2018 r. na terenie naszego powiatu zorganizowano m.in.: dodatkowe dyżury psychologa i adwokata, którzy udzielali bezpłatnych porad mieszkańcom naszego powiatu. Aby pokazać, jak wiele podmiotów jest zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dla podkreślenia konieczności współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami w celu osiągnięcia skuteczności podejmowanych działań, w dniach 3 – 5 grudnia 2018 r. odbyły się wspólne dyżury pracowników w ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach i służbach z terenu powiatu. Ponadto, przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez: dystrybucję ulotek i plakatów w urzędach, instytucjach, szkołach, placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia, w parafiach, na stronach internetowych powiatu i PCPR-u oraz ogłoszenia w mediach lokalnych, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać. W ramach akcji informacyjno-edukacjnej w dniu 6 grudnia 2018 r. na placu targowym w Jędrzejowie pracownik PCPR-u wraz ze Strażą Miejską i Policją rozpropagowali wśród społeczności lokalnej białe wstążki i ulotki dotyczące Kampanii oraz wsparcia realizowanego na terenie powiatu dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy w rodzinie i stosujących przemoc Dodatkowo, wstążki i ulotki zostały rozpropagowane przez pracowników PCPR-u i Policji wśród przedstawicieli: Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ogółem podczas całej akcji przekazano około 250 ulotek dotyczących samej kampanii, około 250 ulotek dotyczących instytucji pomocowych, 30 ogłoszeń, 30 Informacji oraz 40 plakatów i rozdano około 300 białych wstążeczek. Plakat, który promował Kampanię w 2017 i w 2018 r. powstał przy wykorzystaniu pracy, która została wyróżniona w konkursie plastycznym na plakat, hasło i spot reklamowy pn. STOP przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, zorganizowanym w ramach I Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki w 2016 r. Natomiast wstążki zostały wykonane nieodpłatnie przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie i Mnichowie.
W/w akcje miały na celu przybliżenie problematyki zjawiska przemocy, zwrócenie uwagi na wielopłaszczyznowość i złożoność zjawiska, ale także na zobrazowanie jego skali oraz pokazanie możliwości i zaplecza walki z przemocą, zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i na terenie wojewódzkim, ale przede wszystkim na terenie lokalnym – powiatowym i poszczególnych gmin. Podkreślano konieczność podejmowania zdecydowanych działań w celu zatrzymania przemocy oraz aktywnej współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami, celem osiągnięcia skuteczności podejmowanych działań.
Cieszy również fakt, iż coraz więcej Gmin organizuje na swoim terenie własne kampanie „Białej wstążki”. Np. w Gminie Sędziszów ośrodek pomocy społecznej zorganizował dodatkowe dyżury specjalistów i ogłosił w szkołach konkurs plastyczny związany z w/w tematyką, natomiast w Gminie Wodzisław na tablicach informacyjnych oraz na stronach internetowych instytucji publicznych umieszczono własny plakat i ulotkę informującą o idei i celu Kampanii, przeprowadzono Akcję noszenia przez mężczyzn białej wstążki w okresie trwania Kampanii oraz zaproponowano konsultacje pracowników OPS w Wodzisławiu.
Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w Kampanię Białej Wstążki w br. PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów