Prowadzenie Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do realizacji na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.). W związku z tym, na podstawie wniosku PCPR, które realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na realizację programu w roku 2020 powiat otrzymał dotację w wysokości 9.306,- zł. z przeznaczeniem na objęcie oddziaływaniami programowymi 11 osób stosujących przemoc z terenu powiatu, w tym 8 mężczyzn i 3 kobiet.

W 2020 r. program był realizowany na terenie naszego powiatu już po raz ósmy – w dniach od 2 lipca do 28 listopada 2020 r. Ogółem z terenu powiatu do udziału w programie zostały zgłoszone 54 osoby. Z tego 44 osoby zostały zgłoszone przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 3 osoby przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy NZOZ w Jędrzejowie, 6 osób zgłosił Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ( przy czym wcześniej 1 z tych osób zgłosił gminny zespół interdyscyplinarny), 1 osobę zgłosił PCPR z Włoszczowy, natomiast 1 osoba zgłosiła się sama. Najwięcej zgłoszeń do programu było z Gminy Słupia – 18 osób i z Gminy Nagłowice – 15 osób, następnie 5 osób z Gminy Jędrzejów, po 4 osoby z Gminy Małogoszcz i Oksa, po 3 osoby z Gminy Sędziszów i Wodzisław oraz po 1 osobie z Gminy Sobków i z Powiatu Włoszczowskiego. Ogółem wydano 54 skierowania.

Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 5 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 18 osób, w tym 3 kobiety i 15 mężczyzn. Przy czym, 15 osób ( w tym 13 mężczyzn i 2 kobiety ) zostało zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie. Frekwencja na zajęciach grupowych dla mężczyzn była porównywalna do ubiegłego roku, średnio były to grupy 7 – 8 osobowe. Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią i częstszych niż 1 tydzień przerw między zajęciami, o 11 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Osoby te otrzymały zaświadczenia o uczestnictwie w programie, pozostałe osoby otrzymały zaświadczenia  o  zgłoszeniu się na zajęcia programu ( 7 osób ) wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.

Ogółem w br. przez 5 m-cy trwania programu zrealizowano 102 godziny programu, w tym 51 godz. dla mężczyzn i 51 dla kobiet. Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest sytuacja rodzinna zarówno uczestników programu i ich rodzin, jak również osób, które zostały skierowane do uczestnictwa w programie, ale się nie zgłosiły. W trakcie trwania programu zachowania sprawców są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, koordynator programu sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności. Spośród osób uczestniczących w br. w programie u 10 osób zaobserwowano wyraźną poprawę zachowania, u 8 spośród tych osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie NK. U 2 osób przemoc ustała ze względu na wyprowadzenie się rodziny lub sprawcy. U kolejnych 3 osób procedura NK nadal jest prowadzona, nie nastąpiła żadna zmiana – nadal awanturują się, wpływają kolejne NK. Wobec 1 osoby toczy się postępowanie z art. 207 kk. 1 osoba, która zgłosiła się sama , nie jest objęta procedurą NK.

Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W roku 2020 zrealizowano ogółem 5 godzin superwizji. Superwizji poddawana jest zarówno treść merytoryczna programu, jak i sytuacje trudne programu, które są rozwiązywana przy wsparciu superwizora.

Informacja o realizowanym w powiecie programie korekcyjno – edukacyjnym jest przekazywana bezpośrednio do sprawców przemocy i ich rodzin /w formie skierowań do programu / oraz do mieszkańców powiatu poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych, na stronie internetowej pcpr-u, powiatu oraz TV Świętokrzyskiej. Kilka razy do roku PCPR informuje również bezpośrednio wszystkie urzędy gmin, ops-y, sąd, prokuraturę, Policję, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, placówki medyczne i oświatowe, szkoły i parafie przekazując ogłoszenia oraz ulotki dla zainteresowanych.

Ogółem w ciągu trwania programu w 2020 r. przekazano około 250 ogłoszeń i około 1000 ulotek.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów