W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 9:00

w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (ul. 11 Listopada 83, sala 9)

odbędzie się    III SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Debata na temat Raportu o stanie Powiatu za 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jędrzejowskiego wotum zaufania.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2023 r.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2030.
 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na ternie powiatu jędrzejowskiego.
 14. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia na ternie powiatu jędrzejowskiego oraz realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2023 roku.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 2024 r.
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jędrzejowskiego za 2023 r.
 17. Uchwała w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Małogoszczu.
 18. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.
 19. Sprawozdanie z realizacji w roku 2023 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.
 20. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVII/125/2000 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia do związku stowarzyszeń pod nazwą „Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach”.
 21. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

inż. Marek Mentel