Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami w związku
z wprowadzonymi zmianami do
ustawy o odpadach.

Starosta Jędrzejowski informuje, że w świetle art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. 05 września 2018 r. uzyskał:

–       zezwolenie na zbieranie odpadów,
–       zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
–       zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
–       pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie  lub  przetwarzanie  odpadów

jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

1.maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2.największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3.całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4.proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy
o odpadach.

Do ww. wniosku, zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy posiadacz odpadów dołącza:

 1.operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach,

2.zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy
o odpadach,

3.oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach,

4.oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

5.oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;

6.postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach,

7.decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa
w art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów WYGASA!

Jednocześnie prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany,
w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia,
w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą, stosując odpowiednio art. 14 ww. ustawy.

W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełni tego obowiązku, pozwolenie
w zakresie gospodarowania odpadami WYGASA!