7 lipca 2017 r. w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii pt. „Narkotyki – rodzaje i zachowanie się osób pod ich wpływem”.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną. Miało ono na celu zwiększenie poziomu wiedzy uczestników na temat dostępnych na rynku narkotyków i „dopalaczy” oraz skutków i zagrożeń, jakie niesie dla organizmu zażywanie tych substancji.

Podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez prowadzącego szkolenie policjanta uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć jak wyglądają w/w substancje i w jaki sposób można je aplikować. Prowadzący szkolenie omówił również możliwe reakcje organizmu na każdy z rodzajów tych substancji oraz zwrócił uwagę na zewnętrzne objawy i zachowania mogące wskazywać, że dana osoba może być pod wpływem środków psychoaktywnych.

Znajomość tego typu zagadnień jest bardzo ważna w kontakcie pracowników danej instytucji z podopiecznymi. Wpływa zarówno na podniesienie profesjonalizmu wśród pracowników podejmujących działania pomocowe, jak również umożliwia podjęcie w miarę wczesnej, a co za tym idzie bardziej skutecznej interwencji w kierunku zapobiegania lub zwalczania narkomanii. Tym bardziej, że współczesne środki psychoaktywne są coraz bardziej agresywne dla organizmów, zwłaszcza młodych ludzi, nie tylko bardzo szybko uzależniają, ale często ich jednorazowe zażycie kończy się śmiercią albo nieodwracalnymi uszkodzeniami organizmu.

Stąd rozpowszechnianie wiedzy na ten temat wśród pracowników instytucji pomocy społecznej, pracujących z podopiecznymi ze środowisk zagrożonych różnego rodzaju patologicznymi zachowaniami, w tym również narkomanią, jest bardzo ważne.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie, która na szeroką skalę podejmuje działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród przedstawicieli różnych instytucji.

Tym razem szkolenie było skierowane do przedstawicieli miejsko-gminnych i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. Ogółem z treści przekazanych podczas szkolenia skorzystało 25 osób.