Starosta Jędrzejowski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie  „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska”. Celem konkursu pn. „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska” jest:

 • podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych,
 • promowanie walorów przyrodniczych wsi z ternu powiatu jędrzejowskiego,
 • promowanie walorów turystyczno- wypoczynkowo- rekreacyjnych miejscowości,
 • rozwój infrastruktury wsi,
 • rozwój gospodarczy,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • integrowanie mieszkańców wsi.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być wsie/sołectwa z terenu powiatu jędrzejowskiego.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wytypowanie przez organ wykonawczy gminy do oceny konkursowej wsi, złożenie w wyznaczonych terminach deklaracji uczestnictwa oraz materiałów konkursowych wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia danej wsi.
 3. Z terenu Gminy można zgłosić tylko jedną wieś/sołectwo.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony pod warunkiem uczestnictwa w nim minimum 3 gmin z terenu powiatu.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału Laureaci I miejsca poprzednich edycji ostatnich 5 lat.
 6. Laureat I miejsca otrzyma tytuł „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska” w danym roku.

Dokumenty do pobrania