W dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (ul. 11 Listopada 83, sala 9) odbędzie się
LVI SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego
na lata 2023-2030.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2024.
10.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/302/2023 z dnia 9 marca 2023 r. dotyczącej
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną
przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023
roku.
11.Uchwała w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Miąsowej.
12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Jędrzejowski umowy
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej
o charakterze użyteczności publicznej.
13.Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego
z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
na 2024 rok
14.Uchwała w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Jędrzejowie.
15.Uchwała w sprawie skarg na działania Starosty Jędrzejowskiego.
16.Uchwała w sprawie skargi na działania osoby p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Jędrzejowie.
17.Uchwała w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Jędrzejowie.
18.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022 – 2023.
19.Informacja o stanie rolnictwa na terenie powiatu.
20.Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca oświadczeń o stanie majątkowym Radnych Powiatu.
21.Informacja Starosty dotycząca oświadczeń o stanie majątkowym Członków Zarządu,
pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
22.Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
23.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
inż. Marek Mentel