W dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 8:00
w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (ul. 11 Listopada 83, sala 9)
odbędzie się    LVII SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2023-2030.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2024-2030.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2024 rok.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Jędrzejowski.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2024 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Jędrzejowie oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2024 rok.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.
 16. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

   inż. Marek Mentel