fot 1az

fot 1azDnia 17 czerwca 2010 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, wybudowanej w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie” zrealizowanego przez Powiat Jędrzejowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5: „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2: „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 996 838,49 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem zł 49/100).

1. Środki europejskie stanowiły 54,96% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

2. Wkład własny Powiatu Jędrzejowskiego stanowił 45,04% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych  

 

 

 

log unia