Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr 155/514/2022

Zarządu Powiatu w Jędrzejowie

z dnia 8 lutego 2022 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) w związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr XXX/218/2021 z 25 listopada 2021 r.

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert składanych przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego na realizację zadań stanowiących kompetencje powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2022

Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm. ) z wyłączeniem osób reprezentujących oferenta biorącego udział w konkursie.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach Komisji konkursowej muszą spełniać łącznie niżej wymienione kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych:
  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. );
  3. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorących udział w konkursie, a także nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym;
  4. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego lub w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ).

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej w terminie do dnia 23.02.2021 r. do godz. 14.30 do pokoju Nr 1 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49 „B” albo do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83 w godz. urzędowania, tj. w  pon. od godz. 7:30 do 16:30,  od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30, w piątek w godz. od 7:30 do 14:30. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Istnieje również możliwość zgłoszenia kandydatury na członka Komisji drogą e-mailową na adres: pcprjedrzejow@wp.pl

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie, podejmując stosowną uchwałę, wybierze spośród zgłoszonych kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, w tym takich, których dotyczy konkurs.

Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu. Do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika ( (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Członkowie Komisji konkursowej składają deklarację bezstronności i poufności w  formie pisemnego oświadczenia.

                                                                                  Starosta Jędrzejowski

                                                                                  mgr Paweł Faryna

Jędrzejów, dn. 8 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIA- członek komisji konkursowej