Działając na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), w wykonaniu obowiązków określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania pn.: Powierzenie prowadzenia na terenie Powiatu Jędrzejowskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyłoniono wykonawcę, który przedłożył najkorzystniejsza ofertę.
Wybranym podmiotem jest:

STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA z siedzibą ul. Lwowska 11,
33-800 Nowy Sącz.

Wyłonione w wyniku konkursu Stowarzyszenie będzie prowadzić Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowane w siedzibach urzędów Miast i Gmin Sędziszów i Małogoszcz w udostępnionym przez te Gminy w lokalach na zasadach określonych w umowie z Zarządem Powiatu (art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Na realizację powierzonych zadań Powiat Jędrzejowski przeznacza w swoim budżecie na rok 2019 środki finansowe w wysokości 63 030 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści zł) na każdy punkt. Łączna kwota dotacji na powyższe zadanie wynosi 126 060 zł. (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt zł) z czego 5 940 zł. winno być przeznaczone na edukację prawną.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Jędrzejowie

Paweł Faryna
Starosta Jędrzejowski