W dniu 16 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację V edycji programu. Podczas spotkania terapeuta pogratulowała obecnym uczestnikom wytrwałości i osiągnięć w pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań i wręczyła im zaświadczenia o ukończeniu i uczestnictwie w programie.

Wypowiedzieli się również uczestnicy programu, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z pracy na zajęciach i jej efektami w swoim życiu oraz podziękowali prowadzącej i organizatorom. W spotkaniu oprócz uczestników programu, prowadzącej zajęcia i koordynatora programu udział wzięli Dyrektor PCPR-u Tomasz Kowalski oraz proboszcz parafii Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, ks. Franciszek Piwowarczyk, który udostępnia salę przy parafii na potrzeby programu. Zarówno Pan Dyrektor, jak i proboszcz pogratulowali uczestnikom programu odwagi oraz tego, iż podjęli wysiłek trudnej pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań i zachęcali do dalszej pracy nad sobą. Podziękowali również za zaangażowanie w pracę nad zmianą negatywnych zachowań prowadzącej program oraz koordynatorowi programu za organizację pracy i czuwanie nad jego realizacją.

W br. program był realizowany w dniach od 27 kwietnia do 16 listopada 2017 r. Przypomnijmy, że prowadzenie Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do realizacji, w związku z tym na jego przeprowadzenie powiat otrzymuje dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programu w roku 2017 powiat otrzymał dotację w wysokości 11.844,- zł.

Z terenu powiatu zostało zgłoszonych do programu 42 osoby, z tego 33 osoby przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 8 osób przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy NZOZ w Jędrzejowie, 1 osoba przez kuratorską służbę sądową. Najwięcej zgłoszeń do programu było ze Słupi Jędrzejowskiej – 12, drugą w kolejności gminą o największej liczbie zgłoszeń i wydanych skierowań była Gmina Jędrzejów – 10 osób oraz Imielno i Nagłowice – po 8 osób. Następnie z Gminy Małogoszcz zgłoszono 2 osoby, z Gmin: Oksa i Sędziszów – po 1 osobie.  Ogółem wydano 42 skierowania.

Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 7 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 12 osób z terenu 4 gmin naszego powiatu. Przy czym, tylko o 5 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Największą frekwencję na zajęciach odnotowały 3 osoby w tym 2 z Gminy Jędrzejów i 1 z Gminy Imielno. Jednak tylko 1 osoba uzyskała zaświadczenie o ukończeniu programu, osiągając wymagane w br. minimum programowe, tj. frekwencja powyżej 50 godzin. Pozostałe 11 osób otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie w programie albo informację o zgłoszeniu się na zajęcia programu  wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.

Ogółem w br. przez 7 m-cy trwania programu zrealizowano 102 godziny programu – 36 godzin pracy indywidualnej i 66 godz. pracy grupowej. Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest sytuacja rodzinna zarówno uczestników programu i ich rodzin, jak również osób, które zostały skierowane do uczestnictwa w programie, ale się nie zgłosiły. W trakcie trwania programu zachowania sprawców są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, koordynator programu sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności. Nie posiadamy jeszcze informacji zwrotnych na temat efektywności programu w br. Natomiast z informacji nadesłanych przez ośrodki pomocy społecznej wynikało, że spośród 27 osób uczestniczących w programie w 2016 r., u 16 osób zaobserwowano wyraźną poprawę zachowania, u 10 spośród tych osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie Niebieskiej Karty.

Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W roku 2017 zrealizowano ogółem 10 godzin superwizji. Superwizji poddawana jest zarówno treść merytoryczna programu, jak i sytuacje trudne programu, które są rozwiązywana przy wsparciu superwizora.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie naszego powiatu prowadzi Grażyna Szot – terapeuta uzależnień Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień przy ZPOZ w Jędrzejowie, członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie.

Koordynatorem Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc z ramienia PCPR jest Urszula Abramowicz – specjalista pracy z rodziną, członek Powiatowego i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.