IMG 1450

IMG 145014 października zakończył się cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników pomocy społecznej, realizowany w powiecie jędrzejowskim od grudnia 2015 roku.

W budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 83 odbyło się szkolenie dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr pomocy społecznej”. Tym samym zakończył się cykl szkoleń z powyższego zakresu dla pracowników pomocy społecznej, który był realizowany w Powiecie Jędrzejowskim od grudnia 2015 r.

Ogółem zrealizowano osiem 7-miogodzinnych spotkań ( w tym 7 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, 1 w MGOPS w Małogoszczu ), podczas których przeszkolono blisko 130 pracowników pomocy społecznej ( w tym: z 9-ciu gminnych ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu, z 7 placówek opiekuńczo – wychowawczych, 2 wtz, dps-u, PCPR-u, placówki wsparcia dziennego OW „Caritas” oraz koordynatorów pieczy zastępczej i terapeutę realizują- cego na zlecenie PCPR programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie ).

IMG 1454Przypomnijmy, że celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji.

Szkolenie to było odpowiedzią na apel, jaki wystosował Minister Pracy i Polityki Społecznej do przedstawicieli samorządów o podjęcie działań w środowisku lokalnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników pomocy społecznej. Apel ten był wynikiem współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Komendą Główną Policji, która została podjęta w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie, gdzie niezadowolony klient pomocy społecznej dokonał fizycznego ataku na pracownice ośrodka – oblał je benzyną i podpalił, pozbawiając je życia. W obliczu tych wydarzeń, jak również z uwagi na fakt coraz częstszych napaści na pracowników pomocy społecznej, zarówno fizycznej, jak i słownej / w miejscach pracy i w środowisku, podczas wykonywania obowiązków służbowych, np. przeprowadzania wywiadu środowiskowego / powołano Zespół stanowiący reprezentację środowiska pomocy społecznej, który zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom pomocy społecznej w ich miejscach pracy, pod kątem bezpiecznej ewakuacji lub montowania „przycisków bezpieczeństwa”. Kluczowym ustaleniem była również organizacja szkoleń dla pracowników pomocy społecznej na szczeblu lokalnym, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ich pracy.
W naszym powiecie, zgodnie z ustaleniami, szkolenie było realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie ( które były odpowiedzialne za merytoryczną stronę szkolenia) we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, które z kolei zabezpieczało część organizacyjną szkolenia (salę i wyposażenie ), zajmowało się rekrutacją osób do szkolenia, sporządzało informacje i sprawozdania z realizacji szkolenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz prowadziło monitoring i ewaluację szkolenia, pod kątem sposobu jego prowadzenia i zawartości merytorycznej, przydatności przekazanych w trakcie szkolenia treści i nabytych umiejętności oraz pod kątem oczekiwań.
Szkolenie zostało podzielone na dwie części – część teoretyczną, podczas której uczestnicy szkolenia dowiedzieli się więcej na temat kompetencji i zadań policji oraz możliwych sposobów obrony własnej, w tym o stosowaniu takich narzędzi jak paralizatory i gaz do obrony. Prowadzący – przedstawiciel KPP w Jędrzejowie i psycholog policyjny z KWP w Kielcach uświadamiali uczestników szkolenia o niebezpieczeństwach czyhających w pomieszczeniach, w których się pracuje, np. kraty w oknach i drzwiach, ślepe pokoje, klucze w drzwiach. Zwracali uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej poprzez konieczność montażu przycisków bezpieczeństwa, wyposażenia pracowników w bezpieczne i zgodne z prawem narzędzia obrony – gaz, paralizator. Mediator policyjny z KWP w Kielcach prezentował praktyczne możliwości prowadzenia rozmowy podczas interwencji albo sytuacji kryzysowej / kiedy klient jest niezadowolony, wzburzony, agresywny, pod wpływem alkoholu / do czasu przyjazdu służb specjalistycznych: policji, straży miejskiej, pracowników medycznych lub negocjatorów.
Zarówno z informacji zwrotnych w postaci opracowanych przez PCPR ankiet, jak i z bezpośrednich rozmów z uczestnikami i prowadzącymi szkolenie wynika, że wszyscy jego uczestnicy pozytywnie odbierają szkolenie, uważają jego przeprowadzenie za bardzo przydatne. Pojawiły się elementy superwizji. Uczestnicy w trakcie szkolenia zadawali wiele pytań, omawiali własne przykłady. Zwłaszcza część praktyczna szkolenia – symulacje sytuacji kryzysowych – cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy szkolenia oczekują kolejnych edycji szkolenia, rozbudowanej części praktycznej – w tym wprowadzenia elementów z samoobrony.

Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów