Spotkanie z couchem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od sierpnia 2018 r. z ramienia Powiatu Jędrzejowskiego uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”. Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Projekt ma charakter ogólnopolski i jest realizowany w 3 makroregionach:
Makroregion Polski środkowej i północnej wypracowuje Model Kooperacji dla gmin miejsko-wiejskich; Makroregion Polski południowo-zachodniej – dla gmin miejskich.
Natomiast Makroregion wschodni wypracowuje Model Kooperacji dla gmin wiejskich 5 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.
Liderem projektu jest województwo podkarpackie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Partnerzy projektu: Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Województwo Świętokrzyskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach, Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Całkowita kwota projektu przewidziana na realizację projektu to 12 893 583,46 PLN
Czas trwania projektu: 01.04.2018 – 31.03.2021r.
Projekt będzie realizowany w 4 etapach ( tzw. kamieniach milowych)
Etapy realizacji projektu:
I Kamień Milowy 01.04.2018-30.03.2019 – stworzenie Modelu Kooperacji
II Kamień Milowy 01.04.2019-30.09.2020 – testowanie Modelu Kooperacji
III Kamień Milowy 01.10.2020-31.12.2020 – stworzenie Księgi Rekomendacyjnej
IV Kamień Milowy 01.01.2021-30.03.2021 – działania edukacyjne rozpowszechniające Model Kooperacji
Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie, a następnie upowszechnienie wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej poprzez doskonalenie współpracy międzyinstytu- cjonalnej i podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji współpracujących.
Projekt zakłada realizację wsparcia niebezpośredniego dla beneficjentów, czyli rodzin i osób, które tego wsparcia będą potrzebować, ale wsparcie dla gmin i powiatów. Adresatami projektu są pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz instytucji współpracujących w ramach działań pomocowych. Poprzez wypracowaną stałą współpracę przedstawicieli instytucji, pracę zespołem Model ma wpłynąć najpierw na nowe rozwiązania pomocowe na rzecz instytucji, a następnie na rzecz rodzin.
Projekt będzie realizowany do marca 2021 r.
Głównym realizatorem projektu na terenie Województwa Świętokrzyskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. Oprócz Powiatu Jędrzejowskiego oraz gmin Oksa i Wodzisław do udziału w projekcie Liderzy Kooperacji przystąpiły: Powiat Kielecki – Gminy Bieliny i Łopuszno; Powiat Ostrowiecki – Gmina Bodzechów, Powiat Sandomierski – Gmina Łoniów, Powiat Starachowicki – Gmina Mirzec oraz Powiat Staszowski – Gmina Bogoria.
W sierpniu 2018 r. zostały podpisane Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Powiatem Jędrzejowskim a Gminami Oksa i Wodzisław w celu realizacji projektu pt. „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji pn. „Lidery Kooperacji”. W porozumieniach określono cel współpracy oraz wskazano zadania partnerów.
Następnie w każdej Gminie powołano Gminno – Powiatowe Zespoły Kooperacji ( G-PZK ), składające się z przedstawicieli: Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Oksie i w Wodzisławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, Powiatowej Komendy Policji w Jędrzejowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jędrzejowie, Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Komisariatu Policji w Małogoszczu, Gminnego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Oksie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Multimend” w Oksie, Szkoły Podstawowej w Oksie, Szkół Samorządowych w Brześciu i Lubczy, Samorządowego Przedszkola w Wodzisławiu, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu.
W celu usprawnienia pracy Gminno – Powiatowych Zespołów Kooperacji, w/w podmioty zawarły ze sobą Porozumienia o współpracy, w których jasno określiły swoje obowiązki i zasady współpracy, w tym: obowiązek partycypacji i aktywnej pracy swoich przedstawicieli w spotkaniach G-PZK, reprezentowania instytucji w zakresie wiedzy i kompetencji, zaangażowania w wypracowanie materiałów służących opracowaniu Modelu Kooperacji oraz udziału przedstawicieli w organizowanych w ramach projektu szkoleniach i wyjazdach. W/w porozumienia zostały zawarte na okres od 31 sierpnia 2018 do 31 grudnia 2018 r., tj. na czas opracowywania wstępnych założeń do Modelu Kooperacji. W tym czasie odbyło się łącznie 14 spotkań G-PZK ( po 7 w każdej gminie ), 2 jednodniowe szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji, 2 badania fokusowe oraz 3-dniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń. Ponadto, uczestnicy G-PZK otrzymali wsparcie specjalistów: doradcy – w czasie spotkań G-POZK oraz w trakcie indywidualnych spotkań z członkami Zespołu, liderów Regionalnych Zespołów ds. Kooperacji, konsultanta prawnego i doradcy naukowego. Liderzy G-PZK – tzw. animatorzy otrzymali dodatkowe wsparcie coucha. Uczestniczyli w 2 grupowych spotkania (16h warsztatów) oraz w sesjach indywidualnych ( ogółem 10 godzin pracy indywidualnej ).
W ramach Szkoły Kooperacji odbyły się dwa 8-godzinne spotkania ze specjalistami. Temat pierwszego z nich to: Zasady i formy współpracy; partycypacja, metody kooperacji, budowanie zespołu, wykorzystanie zasobów podmiotów pomocowych w gminie i w powiecie. W trakcie szkolenia członkowie Zespołu poznali procesy grupowe i zasady budowania zespołu, jak również omowiono współpracę jako strategię rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwój usług opiekuńczych w gminie przy wykorzystaniu zasobów lokalnych instytucji i organizacji pomocowych.
Drugie spotkanie Szkoły Kooperacji dotyczyło Efektywnej pracy z rodziną. Scharakteryzowano rodzinę w ujęciu systemowym oraz metody i techniki pracy z rodziną, a także metody pracy socjalnej.
W dniach 6-8 listopada br. odbyło się trzydniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w gminie Narewka, w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim. Uczestniczyło w nim ogółem 40 osób – członków GPZK z gmin i powiatów z terenu Woj. Świętokrzyskiego biorących udział w projekcie „Liderzy Kooperacji” oraz doradcy i moderator. Z terenu naszego Powiatu w wyjeździe wzięło udział 7 osób.
Celem spotkania była przede wszystkim wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy członkami G – PZK, a także poznanie narzędzi do budowania i trwałości kooperacji, omówienie wyników badań fokus, wypracowanie wstępnych narzędzi, wniosków i założeń modelu na poziomie regionu oraz przygotowanie szkicu rekomendacji i wspólnych uwag do koncepcji modelu.
W programie wizyty jako tzw. „dobre praktyki” znalazły się m.in. Galeria Sztuki im. Tamary Sołoniewicz ( wybitnej reżyserki i scenarzystki ) w Narewce, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce, Świetlica Wiejska w Lewkowie Starym, spotkanie z przedstawicielami gminy Narewka oraz powiatu hajnowskiego realizującymi projekt „Liderzy kooperacji” na terenie Woj. Podlaskiego. W ramach organizowania pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, na szczególną uwagę zasługuje propagowany w Hajnówce pomysł tzw. pomocy sąsiedzkiej pod hasłem – zawieź sąsiadkę do Kościoła oraz obwoźne usługi hospicyjne świadczone przez tutejszego lekarza, który poświęcił swoje życie opiece i pomocy lekarskiej osobom starszym i obłożnie chorym. Przedstawiony przez niego materiał informacyjny był bardzo poruszający.
Co ciekawe, również w naszych dwóch gminach, podobnie jak w pozostałych gminach na terenie Woj. Świętokrzyskiego, po wielu godzinach wytężonej pracy na spotkaniach G-PZK i poza nimi, po dokonaniu pogłębionej diagnozy problemów ( potwierdziły to również badania focusowe ) uznano ostatecznie za najbardziej istotny i nierozwiązany problem osób starszych. Przy czym, w Gminie Oksa skupiono się na pobudzeniu aktywności osób starszych w zakresie organizacji czasu wolnego poprzez zaadoptowanie starego budynku szkoły na świetlicę wielopokoleniową, łączącą w sobie funkcję Klubu Seniora, sali rehabilitacyjnej i świetlicy dla dzieci, które również odczuwają braki lokalowe w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Świetlica wielopokoleniowa stanowiłaby również świetną okazję do spotkań młodzieży i osób starszych w kontekście wzajemnej międzypokoleniowej pomocy. Natomiast w Gminie Wodzisław postanowiono w pierwszej kolejności rozwiązać problem niewystarczających usług opiekuńczych, a następnie popracować nad stworzeniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej, łączącego funkcje Klubu Seniora z rehabilitacją i usługami dożywiania.
Dzięki spotkaniom przedstawicieli wielu instytucji, którzy podczas pracy G-PZK przedstawiali zadania, jakie są realizowane w ich miejscach pracy, jaki rodzaj usług i aktywności społecznych mają do zaoferowania, jakie grupy osób obejmują wsparciem, jakimi zasobami lokalowymi i kadrowymi dysponują oraz z kim współpracują realizując swoje zadania, a także jakie mają źródła i możliwości finansowania przedsięwzięć, powoli zaczyna się zarysowywać wstępny schemat Modelu współpracy, który zostanie opracowany do końca marca 2019 r., by następnie w kolejnym etapie realizacji projektu zostać przetestowany – pilotażowo wdrożony do realizacji w wybranych gminach. Model ten z założenia będzie zawierał schemat współpracy zarówno instytucji pomocy społecznej z terenu gminy i powiatu, jak i innych instytucji i organizacji różnych sektorów funkcjonujących na terenie powiatu i gminy, w celu udzielenia kompleksowego wsparcia osobom i rodzinom wymagającym takiej pomocy.
Model będzie zawierał także opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób i/ lub rodzin w konkretnym środowisku, uwzględniający całościowe międzysektorowe wsparcie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Opracowany model przyjmie postać wielowymiarowej interwencji wobec rodzin i osób pozostających w sferze działania instytucji pomocy i integracji społecznej mając na celu doprowadzenie do sytuacji, w której jednostki lub grupy będą w stanie samodzielnie pełnić przypisane im role społeczne zarówno w sferze rodzinnej, towarzyskiej, zawodowej i obywatelskiej oraz podejmować obowiązek odpowiedzialności wobec zagrożeń społecznych w swoim środowisku lokalnym. W efekcie końcowym wypracowany Model kooperacji ma służyć niwelowaniu problemów społecznych w gminie i w powiecie, a nie tylko polegać na rozwiązaniu problemu jednej rodziny, czy osoby.
Przewidywane efekty realizacji Projektu:
– włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
– wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,
– wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego,
– profesjonalizacja działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,
– poprawa jakości świadczonej pracy socjalnej i sprawniejsza wymiana informacji na temat sytuacji rodzin objętych pomocą przez inne podmioty,
– większa ilość osób objętych kompleksową pomocą i wsparciem, wychodzących stopniowo z kręgu beneficjentów pomocy społecznej,
– stopniowe zmniejszanie się problemów społecznych występujących w gminach.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR w Jędrzejowie, G-PZK w Oksie i Wodzisławiu