SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA KONSUMENTÓW W 2018 ROKU

1321

      W 2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jędrzejowie udzielał pomocy polegającej na zapewnieniu bezpłatnej informacji prawnej i poradnictwa konsumenckiego w 445 sprawach zgłoszonych przez mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. W 18 kolejnych sprawach kierował natomiast pisemne wystąpienia do sprzedawców i usługodawców oraz prowadził postępowania wyjaśniające. W wielu przypadkach w wyniku podejmowanych działań wyjaśniających dochodziło do zgodnego z żądaniami konsumentów polubownego ich załatwienia. Wobec negatywnego stanowiska przedsiębiorców przygotowano natomiast dla konsumentów 5 pozwów w celu dochodzenia zgłoszonych roszczeń przed sądem oraz wiele innych pism reklamacyjnych i procesowych (m.in. sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, wniosek o zawieszenie egzekucji). W 2 przypadkach skierowano pisemne zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o praktykach przedsiębiorców mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów a w kolejnych 2 zgłoszenia do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynów karalnych (oszustw i nieudzielenia informacji rzecznikowi).

     Zgłaszane przez konsumentów w 2018 r. sprawy dotyczyły przede wszystkim przysługujących im z tytułu rękojmi i gwarancji roszczeń w związku z wadliwością nabytych towarów, głównie sprzętu elektronicznego i komputerowego, AGD, obuwia, mebli, samochodów i części samochodowych, materiałów budowlanych, różnego rodzaju urządzeń, produktów związanych z opieką zdrowotną i zabawek. Skarżono się przede wszystkim na nieuwzględnianie reklamacji przez sprzedawców i gwarantów oraz wielokrotne, długotrwałe lub nieskuteczne naprawy produktów. Zgłaszano też przypadki dotyczące żądania od konsumentów przez serwisy gwarancyjne opłat (zwrotu kosztów ekspertyz, przesłania towarów lub dojazdu serwisu) za rozpatrzenie nieuwzględnionych reklamacji.

      W zakresie usług najliczniej zgłaszane sprawy dotyczyły umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych, dostępu do sieci internetowej, telewizyjnych), umów energetycznych, ubezpieczeniowych i finansowych. Konsumentom udzielano także pomocy w przypadkach reklamacji usług remontowo-budowlanych, naprawczych, transportowych i kurierskich oraz turystycznych.

      Problematyka spraw związanych z usługami telekomunikacyjnymi (także ze sprzedażą energii elektrycznej) dotyczyła przede wszystkim wprowadzania konsumentów w błąd przez przedstawicieli przedsiębiorców co do tożsamości (nazwy) operatorów, a także co do konieczności zawarcia nowych umów i ich warunków. Sprawy te wiązały się zazwyczaj ze zmianami operatorów oraz naliczaniem nowych, wyższych opłat za usługi telekomunikacyjne i inne, dodatkowe np. ubezpieczeniowe czy za antywirusową ochronę poczty elektronicznej, oraz z obciążaniem karami umownymi za wcześniejsze rozwiązanie poprzedniej lub nowozawartej umowy. Zgłaszane problemy polegały także na nieprawidłowym rozliczaniu świadczonych usług, trudnościach w wypowiedzeniu automatycznie przedłużających się na kolejny okres kontraktów, naliczaniu przez operatorów wysokich opłat za wiadomości tekstowe SMS Premium i połączenia międzynarodowe (rozliczenia usług w roamingu) a także kar umownych za nieterminowy zwrot sprzętu telekomunikacyjnego (dekoderów).

      W zakresie umów ubezpieczenia pogwarancyjnego sprzętu AGD i RTV konsumenci informowali o nieuwzględnianiu przez zakłady ubezpieczeń zgłoszeń szkodowych, obciążaniu ich częścią kosztów dokonywanych napraw urządzeń, kosztami rozpatrzenia nieuwzględnionych zgłoszeń (kosztami dojazdu serwisu, wydania ekspertyzy) lub obowiązkiem dostarczenia do serwisu ubezpieczonego sprzętu o dużych gabarytach na swój koszt. Nabywcy ubezpieczeń przesyłek kurierskich oraz ubezpieczeń kredytów skarżyli się na nieuznawanie przez zakłady ubezpieczeń swojej odpowiedzialności za zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku usług finansowych informowano o oferowaniu przez instytucje finansowe pożyczek krótkoterminowych, których koszty nawet dwukrotnie przewyższały kwoty wypłacanych przez pożyczkodawców środków. Zgłaszano też problemy dotyczące nieprawidłowości w rozliczaniu wcześniejszej spłaty pożyczek oraz przypadki przełamania przez osoby nieuprawnione zabezpieczeń informatycznych i kradzieży środków z bankowych kont internetowych konsumentów.

      Skarżono się też w sprawach dotyczących nienależytego wykonywania przez przedsiębiorców usług (np. naprawczych, remontowo-budowlanych, turystycznych, pralniczych, fotograficznych) oraz odmowy dokonania koniecznych z tego tytułu poprawek lub rozliczeń. W przypadku usług pocztowych i kurierskich kilka zgłoszonych przypadków dotyczyło zagubionych lub uszkodzonych w przewozie paczek.

      Wiele z wniesionych spraw (162 sprawy) dotyczyło umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (na tzw. pokazach, prezentacjach) oraz na odległość (np. przez internet), których przedmiotem był głównie zakup AGD i RTV, produktów leczniczych i rehabilitacyjnych, części samochodowych, obuwia i odzieży a także usług telekomunikacyjnych, energetycznych i kurierskich. Przedsiębiorcy często utrudniali konsumentom odstąpienie od takich kontraktów, zwlekali ze zwrotem pieniędzy, bezzasadnie zarzucali nabywcom używanie lub uszkodzenie towarów. W przypadku umów zawartych na odległość w kilku przypadkach skarżono się też na niedostarczanie przez sprzedawców zakupionych towarów lub doręczanie uszkodzonych produktów.

     W ubiegłym roku, w ramach edukacji konsumenckiej, rzecznik konsumentów wziął  także udział w spotkaniach z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, z seniorami z Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w spotkaniu szkoleniowym z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jędrzejowie w 2018 r.  jest dostępne tutaj.