Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 12 kwietnia 2018 r. realizuje POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO–EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.
Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.
W br. od 26 lipca uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia dla grupy kobiet stosujących przemoc.
Zajęcia odbywają się w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a.
– dla mężczyzn – w każdy czwartek od godziny 15:00 do 19:00
– dla kobiet – w każdą sobotę od godziny 10:00 do 14:00
Zajęcia są prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.
Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie od roku 2013. Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu powiatu, zgłoszonych przez poszczególne gminy powiatu, sąd, prokuraturę, instytucje i służby z terenu powiatu oraz dla osób, które zgłoszą się same. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.
W 2018 r. program jest realizowany od dnia 12 kwietnia br. Dodatkowo od dnia 26 lipca 2018 r. uruchomiliśmy zajęcia dla grupy kobiet. Zajęcia w ramach programu odbywają się w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a ( sala chóru ).
 dla mężczyzn – w każdy czwartek od godziny 15:00 do 19:00
 dla kobiet – w każdą sobotę od godziny 10:00 do 14:00
Zajęcia są prowadzone przez jednego terapeutę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. W trakcie zajęć terapeuta pomaga uczestnikom programu uświadomić sobie, że to oni sami są odpowiedzialni za stosowanie przemocy i to tylko od nich zależy, czy przemoc ustanie. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie oni sami poniosą konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.
Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.

RODZAJE PRZEMOCY:
 Przemoc fizyczna – popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, ale także wszelkiego rodzaje zakazy: mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych lub zamknięcie osoby doznającej przemocy w areszcie domowym.
 Przemoc psychiczna – wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie, ale również: niszczenie przedmiotów mających wartość dla osoby poniżanej.
 Przemoc seksualna – to zmuszenie osoby (ofiary) do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji, gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu. W przypadku dzieci przemocą jest każda aktywność seksualna wobec dziecka poniżej 15-tego roku życia nawet, jeśli dziecko wyraziło zgodę na kontakt seksualny.
 Przemoc ekonomiczna – działanie mające na celu doprowadzenie do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.
 Zaniedbanie – odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic, ale też osoba chora – opiekun. Jest to niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka lub podopiecznego: niedożywienie, niezapewnienie czystego i odpowiedniego do pory roku ubrania oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej – niedbałość o higienę, o zdrowie – nie zgłaszanie się do lekarza, na szczepienia, brak zainteresowania sprawami szkolnymi i innymi .potrzebami dziecka.
Jeśli zauważyłeś u siebie, którekolwiek z w/w zachowań koniecznie zgłoś się po pomoc do:
– ośrodka pomocy społecznego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, numer telefonu 41 3863600 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:30.
– Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Jędrzejowie,
przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro ), w pon., wt. i pt. w godz. 14:30 – 19:30, ( nr telefonu 663347448 ).
PAMIĘTAJ!!!
ZACHOWAŃ PRZEMOCOWYCH MOŻNA SIĘ ODUCZYĆ ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC DO SPECJALISTY