Jędrzejów, Kościół MB Łaskawej

13 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację VI edycji POWIATOWEGO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM.

Podczas spotkania terapeuta pogratulowała obecnym uczestnikom wytrwałości i osiągnięć w pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań i wręczyła im dyplomy poświadczające ich uczestnictwo w programie w bieżącym roku. W spotkaniu oprócz uczestników programu, prowadzącej zajęcia i koordynatora programu udział wzięli Dyrektor PCPR-u Tomasz Kowalski oraz proboszcz parafii Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, ks. Franciszek Piwowarczyk, który udostępnia salę przy parafii na potrzeby programu.

Zarówno Pan Dyrektor, jak i proboszcz pogratulowali uczestnikom programu odwagi oraz tego, iż podjęli wysiłek trudnej pracy nad zmianą swoich negatywnych zachowań i zachęcali do dalszej pracy nad sobą. Podziękowali również za zaangażowanie w pracę nad zmianą negatywnych zachowań prowadzącej program oraz koordynatorowi programu za organizację pracy i czuwanie nad jego realizacją. Wypowiedzieli się również uczestnicy programu, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z pracy na zajęciach i jej efektami w swoim życiu oraz podziękowali prowadzącej i organizatorom.
W tym roku program był realizowany w dniach od 12 kwietnia do 13 grudnia. Przypomnijmy, że prowadzenie Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym powiatowi do realizacji, w związku z tym na jego przeprowadzenie powiat otrzymuje dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na realizację programu w roku 2018 powiat otrzymał dotację w wysokości 21.150 zł. Przy czym podkreślić należy, że jest to kwota po dwukrotnym monitowaniu z naszej strony o zwiększenie dotacji. Bowiem na początku roku z przydziału dostaliśmy na realizację programu tylko 8460,- zł., co pozwoliłoby na objęcie działaniami edukacyjnymi tylko 10 sprawców. Jednakże, ze względu na dużą ilość zgłoszeń do programu oraz fakt, iż w br. wyjątkowo dużo zgłoszeń dotyczyło kobiet stosujących przemoc, po uzyskaniu akceptacji i przyznaniu dodatkowej kwoty dotacji utworzyliśmy w lipcu dodatkową grupę przeznaczoną dla kobiet, a następnie po otrzymaniu dodatkowej transzy środków przedłużyliśmy termin realizacji programu, aby mogła z niego skorzystać jak największa ilość zgłoszonych osób.
Ogółem z terenu powiatu do udziału w programie zostało zgłoszonych 76 osób, z tego 58 osób przez gminne zespoły interdyscyplinarne, 5 osób przez Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy NZOZ w Jędrzejowie, 2 osoby przez kuratorską służbę sądową i 11 osób przez prowadząca program. Najwięcej zgłoszeń do programu było z Gminy Jędrzejów – 21 osób, drugą w kolejności gminą o największej liczbie zgłoszeń i wydanych skierowań była Słupia Jędrzejowska – 18 osób, następnie Nagłowice – 15 osób, Imielno – 6 osób, Oksa – 5 osób, Małogoszcz i Wodzisław – po 4 osoby, Sobków – 2 osoby i Sędziszów – 1 osoba. Ogółem wydano 76 skierowań.
Na zajęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na terenie naszego powiatu w ciągu 9 m-cy jego trwania zgłosiło się ogółem 22 osoby z terenu 6 gmin naszego powiatu. Przy czym, tylko o 12 osobach można powiedzieć, że starały się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Największą frekwencję na zajęciach odnotowało 7 osób w tym 5 z Gminy Jędrzejów, 1 z Gminy Nagłowice i 1 z Gminy Słupia. Jednak tylko 2 osoby uzyskały zaświadczenie o ukończeniu programu, osiągając wymagane w br. minimum programowe, tj. frekwencja powyżej 50 godzin. Pozostałe 19 osób otrzyma zaświadczenia o uczestnictwie w programie albo informację o zgłoszeniu się na zajęcia programu wraz z zaleceniami o kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnej jego edycji.
Ogółem w br. przez 9 m-cy trwania programu zrealizowano 203 godziny programu, w tym 123 godz. dla mężczyzn i 80 dla kobiet. Program jest monitorowany przez cały czas jego trwania, a po jego zakończeniu – przez okres ok. 3 lat. Monitorowana jest sytuacja rodzinna zarówno uczestników programu i ich rodzin, jak również osób, które zostały skierowane do uczestnictwa w programie, ale się nie zgłosiły. W trakcie trwania programu zachowania sprawców są monitorowane głównie przez terapeutę prowadzącego zajęcia / ankieta diagnostyczna, ocena pracy na zajęciach, listy obecności/, ale też przez specjalistów obecnych na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i na grupach roboczych, pracowników socjalnych ops-ów i policję. Na podstawie list obecności i informacji zwrotnych od prowadzącego zajęcia, koordynator programu sporządza sprawozdanie z realizacji programu. Natomiast w oparciu o informacje zwrotne od pracowników socjalnych ops-ów, dokonuje oceny jego efektywności. Nie posiadamy jeszcze informacji zwrotnych na temat efektywności programu w br. Natomiast z informacji nadesłanych przez ośrodki pomocy społecznej wynikało, że spośród 12 osób uczestniczących w programie w 2017 r. u 9 osób zaobserwowano wyraźną poprawę zachowania, u 6 spośród tych osób sytuacja na tyle się poprawiła, że zdecydowano się na zamknięcie NK. Niestety u 2 osób uczestniczących w programie w zeszłym roku nie nastąpiła żadna zmiana – nadal upijają się awanturują, wpływają kolejne NK. Wobec 1 osoby toczy się postępowanie z art. 207 kk.
Prowadzona jest również superwizja pracy terapeuty realizującego program. W roku 2018 zrealizowano ogółem 10 godzin superwizji. Superwizji poddawana jest zarówno treść merytoryczna programu, jak i sytuacje trudne programu, które są rozwiązywana przy wsparciu superwizora.
Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie naszego powiatu prowadzi Grażyna Szot – terapeuta uzależnień Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień przy ZPOZ w Jędrzejowie, członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie.
Koordynatorem Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc z ramienia PCPR jest Urszula Abramowicz – specjalista pracy z rodziną, członek Powiatowego i Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.