INFORMACJA O KAMPANII POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI

W związku z przypadającą w dniach 1 – 19  listopada ogólnoświatową i ogólnopolską kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w br. Powiat Jędrzejowski po raz siódmy włączył się  w obchody w/w Kampanii.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne  i polityczne warunki, w jakich żyje i której prawa bardzo często są naruszane.

W 2000 roku w dniu 19 listopada, WWSF wprowadziła światowe obchody dnia przeciwko krzywdzeniu dzieci. Ta data stała się początkiem budowania sieci współpracy organizacji pozarządowych z całego świata, które zaczęły przygotowywać obchody kampanii w swoich krajach. Celem podejmowanych działań było budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy  i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Ponieważ okazało się, że jeden dzień to zbyt mało, by poruszyć wszystkie istotne problemy związane z negatywnymi i dramatycznymi doświadczeniami dzieci i młodzieży na całym świecie,  w  2011 roku WWSF rozpoczęła ogólnoświatową kampanię 19 dni, która organizowana jest co roku przez pierwsze dni listopada.

Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Symbolem Kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem  „YES to prevention of child abuse!” ( „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”). Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy i zwracający uwagę. Ponieważ przemoc przybiera różne formy i oblicza, co roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim. np. zapobieganie tradycyjnym, krzywdzącym praktykom.

Działaniom tegorocznej Kampanii towarzyszy myśl przewodnia: „STACJA – EMPATYCZNI – RAZEM MAMY MOC, zwracająca uwagę na konieczność wzajemnej współpracy w edukacji młodych ludzi na temat tego czym jest przemoc i w jaki sposób ją powstrzymać oraz uświadomienia młodym ludziom, że empatia i  szacunek do drugiego człowieka są niezbędne w kwestii skutecznego przeciwdziałania przemocy. Podobnie niezbędne jest przestrzeganie podstawowych praw dziecka,  zagwarantowanych w art. 72 konstytucji RP, a mianowicie: prawa do życia i rozwoju / prawa osobiste / i prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia / prawa socjalne będące obowiązkiem dorosłych i państwa wobec dzieci/. Dziecko, tak jak każdy człowiek  ma również prawnie zagwarantowane dobra osobiste, /m.in. cześć, wizerunek, życie rodzinne, więź rodzinna, nietykalność cielesna/, na straży których stoi art. 23 kodeksu cywilnego, wyznaczający jednocześnie granice władzy rodzicielskiej.

Przemoc psychiczna i fizyczna nie tylko naruszają w/w prawa i dobra osobiste dziecka, ale też powodują szkody fizyczne i psychiczne ( często nieodwracalne ) oraz niewyobrażalne cierpienie, których dziecko doznaje od najbliższych mu osób, które powinny je chronić.

W Polsce organizacją ogólnokrajowych kampanii 19 dni zajmuje się Fundacja po Drugie oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ( dawna Fundacja Dzieci Niczyje ).

W ramach VII Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki” zaplanowaliśmy: m.in.:

  • akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez: ogłoszenia w mediach lokalnych, na stronach internetowych powiatu i PCPR-u w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać;
  • dystrybucję materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, w tym również w formie elektronicznej: informacji, ogłoszeń, ulotek i plakatów przekazanych do urzędów, służb, instytucji, placówek oświatowych i medycznych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, celem wykorzystania we własnym zakresie;
  • spotkania z młodzieżą w Centrum Kultury w Jędrzejowie połączone z dystrybucją ulotek i pomarańczowych wstążeczek;
  • udostępnienie linków do bezpłatnych szkoleń i webinariów on-line z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do wykorzystania przez osoby pracujące z młodzieżą i przez samą młodzież oraz ich opiekunów. Oferta będzie dostępna również na stronie powiatu i pcpr-u oraz zostanie przekazana do placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
  • dzień „Pomarańczowej wstążeczki” w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych;
  • dodatkowe bezpłatne porady adwokata ( 9.11.2022 r. ) i psychologa ( 14.11.2022 r. ).

Poniżej zamieszczamy przydatne adresy, telefony i maile instytucji i służb, do których w razie potrzeby warto zwrócić się o pomoc. Informujemy również, że na stronie powiatu www.jedrzejow.pl i pcpr-u pcpr.jedrzejow.pl dostępny jest aktualny Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Jędrzejowskim.

W  naszym powiecie akcji patronuje Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna

PAMIĘTAJ!!!

PRZEMOC SAMA SIĘ NIE SKOŃCZY

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC DO SPECJALISTY

Jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy albo świadkiem przemocy koniecznie zgłoś się po pomoc:

– na Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 78, tel. 47 8046205, fax 47 8046203, email: jedrzejow@ki.policja.gov.pl albo na właściwy terenowo posterunek Policji

– do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

– do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, numer telefonu 41 3863600, w godz. urzęd.: pon. 7:30 – 15:30, wt.- czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30, pcprjedrzejow@wp.pl  

– do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1, tel. 41 3861722, 41 3862081 w godz. urzędowania, tj. pn., śr. i czw. 7:30-17:00, wt. i pt. 7:30 – 16:00, e-mail: poradnia.jedrzejow@poczta.onet.pl

– do Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jędrzejowieprzy ul Armii Krajowej 9 w każdy pt. w  godz. od 9:00 – 16:00, całodobowy telefon interwencyjny 531-618-359 / czynny również w niedziele i święta /

– do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro ), w pon., wt. i pt. w godz. od 14:30 – 19:30 ( nr telefonu 663347448 )

albo zadzwoń:

– 116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

– 195 25 – całodobowy Telefon zaufania dla Osób w Kryzysie

– 195 13 – całodobowy Miejski Telefon Zaufania „Stop przemocy”

– 41 368 18 67; 41 368 18 74 – w godz. 8:00 do 18:00 – tel. zaufania w sprawach rodzinnych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

– 784 531 622, 41 366 48 47 – całodobowy kontakt do Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej

– 0 801 120 002 – całodobowy Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”

– 607 209 124 – pomoc specjalistów/ prawnik, psycholog/ Fundacji Po Drugie

– 800 121212 – całodobowy bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

– czat.brpd.gov.pl – bezpłatny całodobowy czat internetowy Rzecznika Praw Dziecka

– 800 119 119 i 800 119 199.pl – bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i  młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  dostępny codziennie w godz. 14:00 – 22:00

sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów

Informacja o Kmapanii Pomarańczowej wstążki 2022

plakat VII pomar wst. 2022

ulotka pomarańczowa wstążka.2022

Ogłoszenie.Dyżury specjalistów.listopad.2022

Poniżej zamieszczamy linki z ofertą szkoleń on – line do wykorzystania przez pracowników placówek oświatowych i młodzież z prośbą o upowszechnienie:                                                                                                                

  1. ,,4ŚCIANY” – PRZEMOC DOMOWA W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ DLA RODZINY

7.11.22 09:00-15:00

https://forms.gle/AeZYa6n3HeXZZZhA9

25.11.22  9:00-15:00

https://forms.gle/mmSh3p2JvBumgVxdA

2.12.22 9.00 -15.00

https://forms.gle/daXHe7toEBf8TLLFA

  1. PRACA Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY

14.11.22 9.00 -15.00

https://forms.gle/5ewJDqCM7dAddXKG9

30.11.22 9.00 -15.00
https://forms.gle/y746hcWCdDXfC6bF7

8.12.22 9.00 -15.00
https://forms.gle/eSEsHoPUsEA3JM9C9

12.12. 22 9.00 -15.00

https://forms.gle/DqJD7cMQWsEf7A1A9