W dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 1000 odbędzie się w trybie zdalnym,
w formie wideokonferencji

XXVI SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

Proponowany porządek obrad Sesji:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Wybór sekretarza sesji.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.   Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

7.   Debata na temat Raportu o stanie Powiatu za 2020 rok.

8.   Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jędrzejowskiego wotum zaufania.

9.   Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 r.

10. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.

11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położnych na terenie powiatu jędrzejowskiego.

12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2021-2030.

13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.

14. Uchwała w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2021 z dnia 18 marca 2021 roku dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

16. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2020 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.

17. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Zamknięcie sesji.

 

Transmisja Sesji dostępna będzie na stronie www.powiatjedrzejow.pl