Starosta Jędrzejowski uprzejmie informuje, iż z dniem 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.).

Wpisu do ww. rejestru dokonuje, na wniosek lub z urzędu, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności bądź miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wpisowi do rejestru na wniosek z zakresu ustawy o odpadach podlegają zgodnie
z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach:

a) posiadacze  odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych
z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) transportujący odpady,

c) sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,

d) prowadzących zakłady recyklingu statków,

e) wytwórcy odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,
z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o odpadach.

Ww. podmioty są obowiązane do złożenia przedmiotowego wniosku (wzór wniosku dostępny: www.bdo.mos.gov.pl), w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Przed rozpoczęciem działalności podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

W związku z powyższym zezwolenia na transport odpadów wydane przez Starostę Jędrzejowskiego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres nie dłuższy niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru (6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru), lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod adresem:

http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/departamenty/departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/702-baza-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami-bdo