PODSUMOWANIE POWIATOWYCH KAMPANII PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY            PRZEPROWADZONYCH W 2020 R. W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM :

IV POWIATOWEJ KAMPANII „BLUE HEART” PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI,   V POWIATOWEJ KAMPANII „POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI” PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ  VII POWIATOWEJ KAMPANII „BIAŁEJ WSTĄŻKI” PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

W miesiącach październik, listopad i grudzień 2020 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego jak co roku zostały przeprowadzone działania profilaktyczno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania różnym formom przemocy skierowane do mieszkańców naszego powiatu, które odbyły się w ramach trzech Powiatowych Kampanii: IV Powiatowej Kampanii „Blue Heart” przeciwdziałania handlowi ludźmi, V Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki” przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży oraz VII Powiatowej Kampanii „Białej wstążki” przeciwko przemocy wobec kobiet.

W ramach w/w Kampanii w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. zorganizowano m.in.: dodatkowe dyżury psychologa i adwokata, którzy udzielali bezpłatnych porad mieszkańcom naszego powiatu. Aby pokazać, jak wiele podmiotów jest zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dla podkreślenia konieczności współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami w celu osiągnięcia skuteczności podejmowanych działań, odbyły się wspólne dyżury pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, Sądzie, Prokuraturze, Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalistycznym Szpitalu w Jędrzejowie  oraz Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień w Jędrzejowie. Ponadto, przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez: dystrybucję ulotek i plakatów w urzędach, instytucjach, szkołach, placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia, w parafiach, na stronach internetowych powiatu i PCPR-u oraz ogłoszenia i artykuły w mediach lokalnych, w tym m. in. na temat przedmiotowych kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać.

W ubiegłym roku, ze względu na pandemię zrezygnowano z odbywających się co roku w czasie trwania Kampanii Blue Heart oraz Pomarańczowej Wstążki bezpośrednich spotkań informacyjno – edukacyjnych z młodzieżą szkół średnich i ponadgimnazjalnych przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, z emisji pełnometrażowego filmu „Uprowadzona” w reż. Pierre’a Morela oraz z corocznej akcji rozdawania pomarańczowych wstążeczek wśród młodzieży i przedstawicieli instytucji. W zamian za to do szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych zostały przekazane w formie elektronicznej informacje i materiały kampanijne oraz komiks „Nie jesteś na sprzedaż”, a także scenariusze do prowadzenia zajęć i krótkie filmiki informacyjno-edukacyjne zawierające zarówno prawdziwe historie osób, które zostały dotknięte tym procederem, jak i dane teleadresowe instytucji, do których można zwrócić się o pomoc, z prośbą o zamieszczenie na stronach szkół, wykorzystanie na zajęciach i udostępnienie uczniom i ich opiekunom za pomocą dostępnych komunikatorów.

Ponadto w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej zorganizowano spotkanie informacyjne skierowane głównie do młodzieży szkół średnich i ponadgimnazjalnych podczas, którego Starosta Jędrzejowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Jędrzejowie oraz przedstawiciel Policji przybliżyli problematykę IV Powiatowej Kampanii Blue Heart i V Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki oraz przekazali informacje dotyczące działań podejmowanych na terenie naszego powiatu w ramach tych akcji, a także wskazali instytucje, do których można się zwrócić o pomoc. Podczas spotkania została również zaprezentowana wystawa mobilna poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, udostępniona powiatowi przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkeigo w Kielcach za pośrednictwem PCPR-u, która od 20 października 2020 r. znajduje się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Jędrzejowie ( wcześniej dostępna była w holu Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 83).  Wystawa zawiera 6 tablic informacyjnych, na których w trzech językach dostępne są podstawowe informacje dotyczące zagadnienia handlu ludźmi, m.in.: co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę, jakie są bezpieczne agencje pośrednictwa pracy oferujące legalną pracę, co to jest EURES, jakie dokumenty i dane kontaktowe są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa za granicą, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem. Na tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji pośrednictwa pracy ).

Na zakończenie spotkania Starosta i Pani Dyrektor zachęcali uczniów do zapoznania się z przekazanymi im drogą elektroniczną materiałami dotyczącymi w/w kampanii, w tym również do obejrzenia we własnym zakresie filmu „Uprowadzona” w reż. Pierre’a Morela oraz przekonywali do kontaktu telefonicznego albo osobistego, podczas dyżurów w szkole. Zapewniali także, że pomimo pandemii i ograniczonych kontaktów, uczniowie nie są zostawieni sami ze swoimi problemami, że szkoła i inne instytucje zawsze są gotowe ich wspierać i w razie konieczności udzielić im pomocy.

Ze spotkania został sporządzony filmik, który następnie został udostępniony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, stronie PCPR-u i Zespołu Szkół Nr 1 w Jędrzejowie. Informacje ze spotkania zostały również przekazane za pośrednictwem prasy lokalnej.

Do akcji promujących problematykę kampanijną jak co roku właczyło się szereg instytucji i służb z terenu powiatu: Policja, Sąd, Prokuratura, ośrodki pomocy społecznej, parafie, ale też placówki oświatowe, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły i placówki medyczne, w tym Szpital Specjalistyczny, które na swoich stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń zamieszczały plakaty i informacje na temat poszczególnych Kampanii, działań podejmowanych w ramach w/w akcji, dane teleadresowe instytucji pomocowych oraz udostępniały powyższe informacje w postaci ulotek osobom zainteresowanym. Szkoły dodatkowo przekazywały materiały informacyjne drogą elektroniczną do uczniów i ich opiekunów. W w/w akcje zostały właczone również dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu naszego powiatu ( w tym również z placówki wsparcia dziennego Ogniska Wychowawczego „Caritas” ), w których zorganizowano obchody dnia Pomarańczowej wstążki i dnia Białej wstążki. Niestety ze względu na sytuację pandemii musieliśmy zrezygnować w 2020 r. z przeprowadzanej co roku Akcji Białej Wstążki promującej ideę kampanii 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet w postaci bezpośredniego rozpropagowania białych wstążeczek oraz materiałów i ulotek dotyczących kampanii na placu targowym wśród społeczności lokalnej Jędrzejowa oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów na grudniowej sesji Rady Powiatu. Oprócz wspomnianych dodatkowych dyżurów specjalistów, wspólnych dyżurów w instytucjach oraz ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach internetowych PCPR-u i Starostwa ograniczyliśmy się do zamieszczenia plakatów informacyjnych i ulotek na placu targowym i w sklepach oraz do dystrybucji materiałów prewencyjno – edukacyjnych w formie elektronicznej: instytucjom i służbom, placówkom oświatowym i medycznym oraz członkom Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego i radnym powiatowym.

W/w akcje miały na celu przybliżenie problematyki zjawiska przemocy, zwrócenie uwagi na wielopłaszczyznowość i złożoność zjawiska, ale także na zobrazowanie jego skali oraz pokazanie możliwości i zaplecza walki z przemocą, zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i na terenie wojewódzkim, ale przede wszystkim na terenie lokalnym – powiatowym i poszczególnych gmin. Podkreślano konieczność podejmowania zdecydowanych działań w celu zatrzymania przemocy oraz aktywnej współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami, celem osiągnięcia skuteczności podejmowanych działań.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w w/w Kampanie w 2020 r., PCPR  w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów, tel. 41 3863600


Wszystkie materiały do pobrania TUTAJ:

dot. podsumowania powiatowych kampanii w 2020 r