Projekt „Aktywne Świętokrzyskie” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które należą do przynajmniej jednej z grup:

– kobiety
– osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)
– osoby o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne – Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
– osoby po 50 roku życia

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uczestnictwo w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.
W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania – 4 godz. na osobę
– zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny
2. szkolenie zawodowe:
– prawo jazdy kat C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona oraz szkolenie komputerowe – 251 godz.
3. 3 – miesięczne płatne staże zawodowe zgodne ze szkoleniem
3. pośrednictwo pracy – 4 godz. na osobę
– zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny
a ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium szkoleniowego (2158,6 zł brutto za szkolenie), zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia (do 640 zł) wyżywienia podczas zajęć teoretycznych, opłacenia egzaminów.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu znajdują się na stronie internetowej http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/22-aktywne-swietokrzyskie.html