Sprawozdanie z działalności rzecznika konsumentów w 2019 roku

1204

      W 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jędrzejowie udzielał pomocy polegającej na zapewnieniu bezpłatnej informacji prawnej i poradnictwa konsumenckiego w 421 sprawach zgłoszonych przez mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. W 10 kolejnych sprawach kierował natomiast pisemne wystąpienia do sprzedawców i usługodawców oraz prowadził postępowania wyjaśniające. W wielu przypadkach w wyniku podejmowanych działań wyjaśniających dochodziło do zgodnego z żądaniami konsumentów polubownego ich załatwienia. Wobec negatywnego stanowiska przedsiębiorców przygotowano natomiast dla konsumentów 3 pozwy w celu dochodzenia zgłoszonych roszczeń przed sądem oraz wiele innych pism reklamacyjnych (także oświadczeń o odstąpieniu od umowy, wypowiedzeń zawartych kontraktów, odwołań od decyzji reklamacyjnych przedsiębiorców, wezwań do zapłaty).

          Zgłaszane przez konsumentów w 2019 r. sprawy dotyczyły przede wszystkim realizacji przysługujących im uprawnień z tytułu odpowiedzialności przedsiębiorców za wady fizyczne towarów (m.in. sprzętu AGD i RTV, smartfonów, laptopów, mebli, różnego rodzaju urządzeń, materiałów budowlanych, samochodów, obuwia i odzieży) na podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji. W zakresie usług najliczniej zgłaszane problemy dotyczyły natomiast zawierania i realizacji umów telekomunikacyjnych (rozliczenia usług roamingowych i przesyłu danych, wprowadzania konsumentów w błąd co do warunków umów, naliczania kar umownych) oraz ubezpieczeniowych (wzajemnych rozliczeń stron oraz odmów wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń osobowych i mienia np. sprzętu AGD i RTV w ramach tzw. przedłużonych gwarancji, ubezpieczenia pożyczki). Udzielano też pomocy prawnej dotyczącej usług finansowych, dostawy energii elektrycznej, ciepła i wody, usług remontowo-budowlanych, turystycznych a także przewozowych i pocztowych. Wiele z wniesionych spraw – 121 z w/w liczby 421, dotyczyło umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przez internet lub na pokazach handlowych).

          W zakresie przysługujących kompetencji dotyczących występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów w 2019 r. w 10 kolejnych sprawach kierowano pisemne wystąpienia do przedsiębiorców i wnioskodawców a także prowadzono postępowania wyjaśniające. Sprawy te dotyczyły dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy pożyczki, umowy telekomunikacyjnej, usługi przewozu osób i usługi naprawy smartfonu oraz wobec wadliwości materiałów budowlanych, obuwia, sprzętu AGD i RTV oraz smartfonu a także w związku z nieuczciwym działaniem kancelarii windykacyjnej. W ubiegłym roku w sprawach tych przygotowano dla konsumentów 3 pozwy sądowe dotyczące dochodzenia od sprzedawców roszczeń z tytułu wad reklamowanego sprzętu elektronicznego, AGD i obuwia.

          Podczas prowadzonej w 2019 r. działalności współdziałano z innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów (dotyczyło to głównie kierowania skarg na przedsiębiorców lub wniosków o mediacje m.in. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Inspekcji Handlowej i Rzecznika Finansowego).
          W ramach prowadzenia edukacji konsumenckiej, podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, rzecznik konsumentów spotykał się z uczniami sześciu klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie przedstawiając prelekcje na temat ochrony praw konsumentów i kompetencji organów funkcjonujących w tym zakresie. Ponadto zamieszczano i aktualizowano informacje o problematyce konsumenckiej na tablicy informacyjnej w Starostwie oraz w wyodrębnionej zakładce na stronie internetowej powiatu (zamieszczono 13 informacji o uprawnieniach konsumentów).

          Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jędrzejowie w 2019 r. jest dostępne tutaj.