W związku z przypadającym w dniu 18 października Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi i ogólnoświatowąPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że Powiat Jędrzejowski po raz piąty włączył się w obchody ogólnoświatowej Kampanii ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART i ogólnopolskiej Kampanii „Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”  prowadzonej od ubiegłego roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasadę Brytyjską w Warszawie wraz z partnerami: Policją, Strażą Graniczną i organizacjami pozarządowymi. Kampania BLUE HEART „Błękitne Serce” to akcja nagłaśniająca bardzo ważny problem, który w czasach współczesnych dotyka właściwie wszystkie kraje – choć w różnym stopniu, a mianowicie problem handlu ludźmi. Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy, zwłaszcza ludzie młodzi – szczególnie za granicami kraju. Zasadniczym celem Kampanii jest ograniczenie liczby ofiar handlu ludźmi, poprzez uświadomienie społeczeństwa zarówno o istnieniu samego zjawiska, jego przejawach, skutkach, ale również poprzez podejmowanie działań prewencyjnych    i zaradczych oraz wskazanie jak się przed nim bronić, a także poprzez motywowanie do aktywności   w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym, by nie pozostawać obojętnym na ludzką krzywdę.

Handel ludźmi definiuje się jako „werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób przy pomocy gróźb lub przy użyciu siły bądź też przy użyciu innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd w celu wykorzystania” (Protokół o Handlu Ludźmi: Trafficking in Persons Protocol). Niemal wszystkie państwa świata są nim dotknięte, albo jako kraje pochodzenia i tranzytu, albo jako kraje docelowe. Zjawisko to stało się kryminalnym przedsięwzięciem na skalę globalną, generującym ogromne nielegalne zyski, sięgające miliardów dolarów rocznie. Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie: – Szacowane roczne dochody z tego procederu to blisko 32 biliony dolarów, dotkniętych jest nim ponad 2 miliony ludzi na całym świecie, z czego 1/3 to dzieci.

Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, nielegalnej adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków. Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest przemoc seksualna oraz praca przymusowa. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech.

Według danych Raportu Handel Ludźmi przygotowanego przez Departament Analiz i Polityk Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2020 r. w Polsce Prokuratura Krajowa zarejestrowała 269 osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi, w tym 8 małoletnich. Najczęstszą formą wykorzystania była praca lub usługi o charakterze przymusowym – 210 przypadków, prostytucja i inne formy wykorzystania seksualnego – 32 przypadki, fikcyjne małżeństwa – 17 przypadków, handel dziećmi – 7. Zarejestrowano 2 przypadki zmuszania do popełnienia przestępstwa oraz 1 przypadek nielegalnego pozyskania tkanek lub narządów. Najwięcej osób pokrzywdzonych stanowili obywatele Polscy – 100 osób i Ukrainy – 72 osób, następnie Filipin ( 47 osób ) , Mołdawii ( 14 osób ) i Białorusi ( 14 osób ).

Autorem światowej kampanii BLUE HEART jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.
W 2000 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję NZ Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej oraz uzupełniający ją Protokół w sprawie zapobiegania, likwidacji  i karania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi. Przepisy weszły w życie pod koniec 2003 roku. Od tamtego czasu, coraz więcej krajów wprowadza postanowienia Konwencji do ich prawa narodowego. Obecnie w większości państw handel ludźmi uznaje się za przestępstwo podlegające karze na podstawie kodeksu karnego, zgodnie z Protokołem ONZ o Handlu Ludźmi. W Polsce przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (art. 189a Kk), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Symbolem Kampanii jest BLUE HEART „Błękitne serce”Serce to gest miłości, troski, przyjaźni  i symbol nadziei dla milionów ofiar handlu ludźmi, symbolizuje solidarność  z ofiarami handlu ludźmi i chęć walki z tym przestępstwem.

Na gruncie Europejskim w celu skutecznego zwalczania i zapobiegania przestępstwu handlu ludźmi w maju 2005 r. została podpisana Konwencja Rady Europy o współpracy międzynarodowej w sprawie podejmowania działań przeciwko handlowi ludźmi. W myśl jej zapisów organizacje rządowe i pozarządowe powinny równocześnie podejmować działania informacyjne i prewencyjne, tzn. uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa, a także dokąd się zwrócić o pomoc w przypadku popadnięcia w tarapaty. Powinny także wspierać identyfikację ofiar i udzielać im fachowej pomocy w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i w egzekwowaniu ich praw. Działania uświadamiające powinny być kierowane zarówno do ogółu społeczeństwa jak i konkretnych grup odbiorców z tzw. grup podwyższonego ryzyka, głównie ludzi młodych, którzy obecnie stanowią grupę największego ryzyka. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany  i obchodzony corocznie 18 października począwszy od 2006 r. pod auspicjami Unii Europejskiej.

Szczególnie tego dnia, również w Polsce organy ścigania, w tym Policja i Straż Graniczna podejmują  w tym zakresie współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, społecznymi i instytucjami pożytku publicznego, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC”, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, jak i pedofilii czy pornografii dziecięcej, może skontaktować się z policjantami. Dzwoniąc pod numer +48 664 974 934 lub pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl., można zapobiec ludzkim tragediom.

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła do realizacji Krajowy Plan Działań na lata 2020-2021. Realizując postanowienia w/w dokumentu od ubiegłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie wraz z partnerami: Policją, Strażą Graniczną i organizacjami pozarządowymi prowadzi kampanię pt.: „Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”, zwracając uwagę na ryzyko stania się ofiarą pracy przymusowej oraz kładąc nacisk na profilaktykę w sprawie bezpiecznego podejmowania pracy za granicą. Wydano również publikację pt.: „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”.

W ramach V Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi na terenie naszego powiatu zaplanowano m.in.:

– udostępnienie wystawy mobilnej poświęconej przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, przy ul. Przypkowskiego 49

– dodatkowe bezpłatne dyżury specjalistów: psychologa ( 27.10.2021 r. ) i adwokata ( 21.10.2021 r. );

– wspólne dyżury w instytucjach: Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura, Sąd Rejonowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy – w dniach 18 i 19 października br.

– dystrybucję materiałów prewencyjno – edukacyjnych w formie elektronicznej: filmików, scenariuszy zajęć, komiksu „Nie jesteś na sprzedaż” z przeznaczeniem dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i średnich do wykorzystania w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

– akcję edukacyjno-informacyjną wśród społeczności lokalnej poprzez dystrybucję plakatów i ulotek oraz ogłoszenia w instytucjach, szkołach, służbach oraz na stronach internetowych powiatu, PCPR-u i w mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz instytucji, w których można uzyskać pomoc.

W  naszym powiecie akcji patronuje Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna.

Przydatne adresy, telefony, linki.

– Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK):   tel. 22 628 01 20, 605 687 750 email: info@kcik.pl , www.kcik.pl, www.handelludzmi.eu

– POLICJA Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policjitel. 664 974 934, tel. alarmowy: 112, email:handelludzmibsk@policja.gov.pl

 – La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu:
tel. +48 22 / 628 99 99, 605 687 750 strada@strada.org.pl , www.strada.org.pl

– Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi w Komendzie Głównej Policji:
tel. +48 22 601 20 53, 601 48 33, 601 29 12, www.policja.pl

– Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej: tel. 603 411 312, www.strazgraniczna.pl

– Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych: linia wsparcia czynna przez całą dobę: tel. 801 247 070, tel. zaufania: +48 22 654 70 70, email:  itaka@itaka.org.pl  www.itaka.org.pl

– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ( dawna Fundacja Dzieci Niczyje ): 03-932 Warszawa, ul. Katowicka 31,  tel. +48 22 616 02 68, fax 22 266 85 30, email: fdn@fdn.pl dziecicudzoziemskie@fdn.plofiaryhandlu@fdn.pl , www.fdn.pl

– Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, Katowice:
tel. 32 255 38 69
; tel. kom. 511 801 161, www.po-moc.pl, pomoc@po-moc.pl

– Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) Warszawa, tel. 22 538 91 03

– Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz i polityki Migracyjnej MSWiA, tel. 22 6011520,  e-mail: zespol.handel@mswia.gov.pl

Na poziomie lokalnym podstawowe informacje uzyskasz:

– na Komendzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 78, tel. 41 3860205, fax 41 3860203, email: jedrzejow@ki.policja.gov.pl

– w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, email: pcprjedrzejow@wp.pl tel./fax 41 3863600 pn. 7:30–15:30, wt.-czw. 7:30–15:30, pt. 7:30–14:30.

–  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, tel. 41 3802374, 3865492, fax: 41 3863893, email: kije@praca.gov.pl od pon. do piątku w godz. od 7:15 – 15:15; infolinia 19524, w tym dla poł. zagran. +48 22 19524

– w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 3, tel. 41 342 14 57, email: bzfe36@kielce.uw.gov.pl

–  w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach 41 368 18 67; 41 368 18 74;  -Telefon zaufania dla Osób w Kryzysie – 195 25

PAMIĘTAJ !!!

Zawsze przygotuj się do wyjazdu! Nigdy nie wyjeżdżaj w ciemno, nie korzystaj z okazji! Nigdy nie decyduj się na wyjazd, gdy nie masz czasu na przemyślenie decyzji.

Bądź nieufna/y gdy oferta jest zbyt kusząca – wysokie zarobki, niepotrzebne żadne kwalifikacje i znajomość języka, wyjazd jest natychmiastowy, o nic się nie musisz martwić, ani załatwiać żadnych dokumentów, formalności.

OFIARĄ HANDLU LUDŹMI MOŻE STAĆ SIĘ KAŻDY.
WYKSZTAŁCENIE CZY POCHODZENIE OFIARY NIE GRAJĄ TU ROLI.

Informacja o Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.2021

Plakat 2021

ulotka handel ludźmi.2021                     

Ogłoszenie.Dodatkowe Dyżury specjalistów.październik.2021           

Komiks Nie jesteś na sprzedaż

Informacja o wystawie mobilnej dot. przeciwdzialania handlowi ludźmi.2021