W dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (ul. 11 Listopada 83, sala 9)

odbędzie się

XXXVI SESJA RADY POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

 

Proponowany porządek obrad Sesji:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór sekretarza sesji.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6.Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

7.Debata na temat Raportu o stanie Powiatu za 2021 rok.

8.Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jędrzejowskiego wotum zaufania.

9.Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2021 r.

10.  Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.

11.  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2022-2030.

12.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.

13.  Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Jędrzejowie do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

14.  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.

15.  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2021 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.

16.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.

17.  Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.

18.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

  inż. Marek Mentel