PODSUMOWANIE POWIATOWYCH KAMPANII PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  PRZEPROWADZONYCH W 2021 R. W POWIECIE JĘDRZEJOWSKIM : V POWIATOWEJ KAMPANII „BLUE HEART” PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI, VI POWIATOWEJ KAMPANII „POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI” PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ  VIII POWIATOWEJ KAMPANII „BIAŁEJ WSTĄŻKI” PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

W miesiącach październik, listopad i grudzień 2021 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego jak co roku zostały przeprowadzone działania profilaktyczno-informacyjne w zakresie przeciwdziałania różnym formom przemocy skierowane do mieszkańców naszego powiatu, które odbyły się w ramach trzech Powiatowych Kampanii: V Powiatowej Kampanii „Blue Heart” przeciwdziałania handlowi ludźmiVI Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki” przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży oraz VIII Powiatowej Kampanii „Białej wstążki” przeciwko przemocy wobec kobiet.

W ramach w/w Kampanii w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. zorganizowano m.in.: dodatkowe dyżury psychologa i adwokata, którzy udzielali bezpłatnych porad mieszkańcom naszego powiatu. Aby pokazać, jak wiele podmiotów jest zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dla podkreślenia konieczności współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami w celu osiągnięcia skuteczności podejmowanych działań, odbyły się wspólne dyżury pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, Sądzie, Prokuraturze, Policji, Powiatowym Urzędzie Pracy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalistycznym Szpitalu w Jędrzejowie oraz Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień w Jędrzejowie. Ponadto, przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez: dystrybucję ulotek i plakatów w urzędach, instytucjach, szkołach, placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia, w parafiach i w miejscach publicznie dostępnych ( w sklepach i na dworcu ), a także na stronach internetowych powiatu i PCPR-u oraz poprzez ogłoszenia i artykuły zamieszczane w mediach lokalnych, w tym m. in. na temat przedmiotowych kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać.

W ubiegłym roku, ze względu na pandemię zrezygnowano z odbywających się co roku w czasie trwania Kampanii Blue Heart oraz Pomarańczowej Wstążki bezpośrednich spotkań informacyjno – edukacyjnych z młodzieżą szkół średnich i ponadgimnazjalnych przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, z emisji pełnometrażowego filmu „Uprowadzona” w reż. Pierre’a Morela oraz z corocznej akcji rozdawania pomarańczowych wstążeczek wśród młodzieży i przedstawicieli instytucjiW zamian za to do szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych zostały przekazane w formie elektronicznej informacje i materiały kampanijne oraz komiks „Nie jesteś na sprzedaż”, a także scenariusze do prowadzenia zajęć i krótkie filmiki informacyjno-edukacyjne zawierające zarówno prawdziwe historie osób, które zostały dotknięte tym procederem, jak i dane teleadresowe instytucji, do których można zwrócić się o pomoc, z prośbą o zamieszczenie na stronach szkół, wykorzystanie na zajęciach i udostępnienie uczniom i ich opiekunom za pomocą dostępnych komunikatorów.

Od 11 października 2021 br. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, przy ul. Przypkowskiego 49 została udostępniona wystawa mobilna poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Wystawa zawiera 6 tablic informacyjnych, na których w trzech językach zawarto podstawowe informacje dotyczące zagadnienia handlu ludźmi, m.in.: co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę, jakie są bezpieczne agencje pośrednictwa pracy oferujące legalną pracę, co to jest EURES, jakie dokumenty i dane kontaktowe są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa za granicą, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem. Na tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji pośrednictwa pracy ).

Niestety, w 2021 r. ze względu na sytuację pandemii, bezpośrednio z treści zawartych na planszach wystawy mogli skorzystać tylko uczniowie Zespołu Szkół im. Konarskiego w Jędrzejowie. Natomiast pozostałym szkołom informacje dotyczące wystawy oraz przydatne treści na temat przedmiotowej kampanii i problemu, na który zwraca ona uwagę, jak również informacje i kontakty do instytucji pomocowych zostały przekazane w formie elektronicznej, z prośbą o udostępnienie młodzieży i rodzicom podczas bezpośrednich spotkań z rodzicami albo za pomocą komunikatorów oraz zachęcenie do zapoznania się z przekazanymi im drogą elektroniczną materiałami dotyczącymi w/w kampanii, w tym również do obejrzenia we własnym zakresie filmu „Uprowadzona” w reż. Pierre’a Morela. Zachęcano również do kontaktu telefonicznego albo osobistego, podczas dyżurów w szkole w celu uświadomienia uczniom, że pomimo pandemii i ograniczonych kontaktów, uczniowie nie są zostawieni sami ze swoimi problemami, że szkoła i inne instytucje zawsze są gotowe ich wspierać i w razie konieczności udzielić im pomocy.

Ponadto, w ramach akcji informacyjno – profilaktycznej z okazji obchodów Kampanii Pomarańczowej Wstążki do urzędów gmin, szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucji i służb z terenu powiatu został przekazany link do teledysku „STOP przemocy” wykonywanego przez Zespół Wokalny EWITA z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, który powstał w ramach projektu pt.: „STOP przemocy w województwie świętokrzyskim” z prośbą o udostępnienie dzieciom i młodzieżyW klipie młodzież zwraca się do swoich rówieśników, aby przeciwstawili się przemocy, głównie hejtowi w Internecie, zwracając uwagę na nieodwracalne skutki, jakie hejt niesie ze sobą. Link do teledysku https://www.youtube.com/watch?v=2mEnHeFB9zU został udostępniony również na stronie powiatu i pcpr-u oraz przekazany do mediów lokalnych. 

Do akcji promujących problematykę kampanijną jak co roku włączyło się szereg instytucji i służb z terenu powiatu: Policja, Sąd, Prokuratura, Powiatowy Urząd Pracy, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, parafie, ale też placówki oświatowe, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły i placówki medyczne, w tym przychodnie, Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie oraz Punkt Informacyjno -Konsultacyjny, które na swoich stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń zamieszczały plakaty i informacje na temat poszczególnych Kampanii, działań podejmowanych w ramach w/w akcji, dane teleadresowe instytucji pomocowych oraz udostępniały powyższe informacje w postaci ulotek osobom zainteresowanym. Szkoły dodatkowo przekazywały materiały informacyjne drogą elektroniczną do uczniów i ich opiekunów oraz organizowały prelekcje i zajęcia z wykorzystaniem przesłanych materiałów ( np. Szkoła Podstawowa w Mnichowie, Zespół Szkół Nr 1 w Jędrzejowie ). W w/w akcje zostali włączeni również podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie i Mnichowie ( przeprowadzono zajęcia edukacyjne i wykonano gazetkę z wykorzystaniem treści przekazanych w ramach Kampanii Blue Heart ) oraz dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu naszego powiatu w Nagłowicach, Miąsowej i Małogoszczu ( w tym również z placówki wsparcia dziennego Ogniska Wychowawczego „Caritas” ), w których zorganizowano obchody dnia Pomarańczowej wstążki  i dnia Białej wstążki. / m.in. zorganizowano prelekcje, prezentowano teledysk STOP Przemocy oraz przeprowadzono zajęcia plastyczne o tematyce antyprzemocowej /. Niestety, ze względu na sytuację pandemii musieliśmy zrezygnować w 2021 r. z przeprowadzanej co roku Akcji Białej Wstążki promującej ideę kampanii 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet w postaci bezpośredniego rozpropagowania białych wstążeczek oraz materiałów i ulotek dotyczących kampanii na placu targowym wśród społeczności lokalnej Jędrzejowa oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów na grudniowej sesji Rady Powiatu. Oprócz wspomnianych dodatkowych dyżurów specjalistów, wspólnych dyżurów w instytucjach oraz ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach internetowych PCPR-u i Starostwa ograniczyliśmy się do zamieszczenia plakatów informacyjnych i ulotek na placu targowym i w sklepach oraz do dystrybucji materiałów prewencyjno – edukacyjnych w formie elektronicznej: instytucjom i służbom oraz placówkom oświatowym i medycznym.

W/w akcje miały na celu przybliżenie problematyki zjawiska przemocy, zwrócenie uwagi na wielopłaszczyznowość i złożoność zjawiska, ale także na zobrazowanie jego skali oraz pokazanie możliwości i zaplecza walki z przemocą, zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i na terenie wojewódzkim, ale przede wszystkim na terenie lokalnym – powiatowym i poszczególnych gmin. Podkreślano konieczność podejmowania zdecydowanych działań w celu zatrzymania przemocy oraz aktywnej współpracy między poszczególnymi instytucjami i służbami, celem osiągnięcia skuteczności podejmowanych działań.

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w w/w Kampanie w 2021 r., PCPR  w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów, tel. 41 3863600

Podsumowanie Powiatowych Kampanii przeciwko przemocy w 2021 r.