W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów ogólnopolskiej i VIII Powiatowej Kampanii „Białej Wstążki”, na terenie naszego powiatu zaplanowało następujące przedsięwzięcia:

1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW:

– w dniu 6 grudnia br. ( poniedziałek ) – dyżur adwokata w godz. 8:00 – 10:00 w siedzibie PCPR  w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B

– w dniu 7 grudnia br. ( wtorek ) – dyżur psychologa – w godz. . 8:00 – 10:00 w siedzibie PCPR  w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B

2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH –  w dniach 8, 9 i 10 grudnia br. w godzinach urzędowania będą pełnić dyżury
oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – śr. – czw. – w godz. 7:30 – 15:30 i  w pt. w godz. 7:30 – 14:30, w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /

– Sąd Rejonowy w Jędrzejowie –  w godz. od 8:00 – 15:00 w siedzibie Sądu w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 /kuratorzy/

– Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada  w dniach 8,9,10 grudnia (śr., czw. i pt.)  w godz. 7:30 – 15:30 pod nr tel. 723192147, / funkcjonariusz policji / ponadto telefony dzielnicowych dostępne są na stronie  KPP – www.jedrzejow.swietokrzyska.policja.gov.pl

– Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie – śr., czw. i pt. pod nr tel. 41 3802320, 41 3802322, 41 3802323 – telefoniczne porady w godz. 7:45 do 15:45 /prokuratorzy/

– Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie – w siedzibie Szpitala, przy ul. Małogoskiej 25 i pod numerem telefonu 41 386149141  3861721 – SOR całodobowo – pielęgniarki i lekarze dyżurujący, Poradnia Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego, tel. 41 3862819, informacje o godzinach urzędowania poszczególnych poradni i oddziałów dostępne są na stronie szpitala www.szpital-jedrzejow.pl

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – śr., czw. i pt. w godz. od 8:00 do 15:30 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /

 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie –  6 -7 grudnia br. ( pn. -wt. ) w godz. 14:30 – 19:30 pod nr tel. 692794036 i 663347448 i 9 –10 grudnia br. ( czw.-pt. ) w godz. 14:30 – 19:30 pod nr tel. 692794036 – teleporad będą udzielać terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu , Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w: Oksie,  Imielnie, Słupi, Sobkowie i w Nagłowicach będą pełnić dyżury i udzielać informacji w swoich siedzibach lub pod numerami telefonów w godzinach urzędowania ośrodków oraz dodatkowo w dniach: 6 grudnia br. pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie w godz. od 7:00 do 18:30 oraz w dniu 7 grudnia br. psycholog w godz. 14:30 do 17:30.

Nadmieniamy, że pracownicy wszystkich wymienionych instytucji i służb są dostępni dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy domowej w siedzibach swoich instytucji oraz pod numerami telefonów w godz. pracy tych instytucji w ramach wykonywania codziennych obowiązków. Przy czym, w kampanii chodzi o zwrócenie uwagi społeczeństwa i jego uwrażliwienie zarówno na istniejący problem przemocy wobec kobiet, pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania,  przekazanie informacji na temat istnienia instytucji pomocowych i możliwości skorzystania z pomocy zatrudnionych w nich specjalistów; jak również pokazanie, że wszystkie te instytucje jednoczą się w walce z przemocą.

Szczegółowe dane teleadresowe, w tym dane dot. godzin urzędowania poszczególnych ośrodków pomocy społecznej dostępne są zarówno na stronach internetowych opsów, jak również na stronie pcpr-u: pcpr.jedrzejow.pl w Wykazie jednostek nieodpłatnego poradnictwa, świadczących pomoc osobom
i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu Powiatu  Jędrzejowskiego 
oraz na stronie powiatu www.jedrzejow.pl w Wykazie Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa w Powiecie Jędrzejowskim.

3) AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA w postaci:

– rozpropagowania ( w tym w formie elektronicznej ) do instytucji, urzędów, szkół, poradni, placówek oświatowych placówek służby zdrowia i parafii w powiecie ulotek, plakatów i informacji na temat ogólnoświatowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, celem zwrócenia uwagi na problem przemocy i pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania, poinformowania o Ogólnopolskiej i Powiatowej Kampanii „Białej wstążki” i idei, która jej przyświeca  oraz o wsparciu realizowanym dla mieszkańców powiatu w ramach w/w akcji,  w tym w postaci bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspólnych dyżurów pracowników w instytucjach oraz realizacji Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie;

– informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach internetowych: powiatu, PCPR-u, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego, w prasie lokalnej i mediach lokalnych, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, rodzajów przemocy oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać.

Niestety ze względu na sytuację pandemii musieliśmy zrezygnować  również w bieżącym roku z przeprowadzanej co roku Akcji Białej Wstążki promującej ideę kampanii 16 dni – rozpropagowania białych wstążek oraz materiałów i ulotek dotyczących kampanii na placu targowym wśród społeczności lokalnej Jędrzejowa oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów.

Patronat honorowy nad Akcją objął Starosta Jędrzejowski.